FIRMA HANDLOWA DOM TECHNICZNY HENRYK ŁUCZYŃSKI, JANUSZ WIECZOREK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000148944
Numer REGON: 008499482
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-11-21
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/38768/23/441]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0084994822003-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA DOM TECHNICZNY HENRYK ŁUCZYŃSKI, JANUSZ WIECZOREK SPÓŁKA JAWNA2003-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-01-31 do dziś
2. Adresulica PROCHOWA nr domu 10 kod pocztowy 31-532 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2003-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.02.1990 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 27.12.2001 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 27.02.2002 R. -ZMIANA PAR. 1; PAR. 52003-01-31 do dziś
231.05.2021 R., ZMIANA: §6, §10 ORAZ §152021-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH -PRZEKSZTAŁCENIE FIRMY HANDLOWEJ DOM TECHNICZNY SPÓŁKA CYWILNA HENRYK ŁUCZYŃSKI, JANUSZ WIECZOREK W SPÓŁKĘ JAWNĄ2003-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA DOM TECHNICZNY SPÓŁKA CYWILNA H. ŁUCZYŃSKI, J. WIECZOREK2003-01-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-01-31 do dziś
3. Numer w rejestrze13322003-01-31 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA KRAKOWA2003-01-31 do dziś
5. Numer REGON0084994822003-01-31 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2003-01-31 do dziś
2. ImionaJANUSZ MARCIN2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIŃSKA2021-04-28 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-04-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-04-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHANDIJ2023-11-21 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIAN2023-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2023-11-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-11-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-11-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2021-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHANDIJ2023-11-21 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIAN2023-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIŃSKA2021-04-28 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2003-01-31 do dziś
2. ImionaJANUSZ MARCIN2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-11-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2023-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 20.07.20052005-07-29 do dziś
2data złożenia 09.05.2006 okres 2005 R.2006-05-17 do dziś
3data złożenia 24.05.2007 okres ROK 20062007-06-01 do dziś
4data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
5data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
6data złożenia 24.05.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-30 do dziś
7data złożenia 28.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-06 do dziś
8data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-14 do dziś
9data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-30 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-23 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów