FIRMA HANDLOWA SPRINT SPORT SPÓŁKA JAWNA JACEK FITA I PAWEŁ STĘPAK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000148936
Numer REGON: 350596510
Numer NIP: 6760062429
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-06-10
Sygnatura akt[RDF/388054/22/320]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP3505965102003-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA SPRINT SPORT SPÓŁKA JAWNA JACEK FITA I PAWEŁ STĘPAK2003-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KARMELICKA nr domu 66A kod pocztowy 31-128 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ SPRINT SPORT Z DNIA 6.08.1993 R. 2. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 3.01.2001 R. 3. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 16.12.2002 R.2003-01-30 do dziś
2Z DNIAM 2.06.2008 NA PODSTAWIE ANEKSU NR 2 ZMIENIONO § 3, § 22008-11-19 do dziś
315.03.2013 R. - ZMIANA § 3 I § 172013-04-08 do dziś
408.02.2016 - ZM. PAR. 2 UMOWY2016-04-01 do dziś
501.02.2019R., ZMIANA §2 I §3 UMOWY SPÓŁKI.2019-02-21 do dziś
6ANEKS Z DNIA 17.06.2020R.-ZMIANA § 3 UMOWY2020-10-07 do dziś
7ANEKS Z DNIA 15.04.2021 R. - ZMIANA: § 3 UMOWY2021-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 USTAWY Z DNIA 15.09.2000 R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ NA PODSTAWIE ANEKSU NR 3 DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ I UCHWAŁY NR 1/2002 Z DNIA 16.12.2002 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI SPRINT SPORT S.C. PRZEKSZTAŁCAJĄ SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2003-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA SPRINT SPORT SPÓŁKA CYWILNA JACEK FITA I PAWEŁ STĘPAK2003-01-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-01-30 do dziś
3. Numer w rejestrze56424, 564252003-01-30 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA KRAKOWA2003-01-30 do dziś
5. Numer REGON3505965102003-01-30 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFITA2003-01-30 do dziś
2. ImionaJACEK ADAM2003-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPAK2003-01-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MACIEJ2003-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2003-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFITA2003-01-30 do dziś
2. ImionaJACEK ADAM2003-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPAK2003-01-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MACIEJ2003-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-11-19 do dziś
247 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-19 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-04-01 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-04-01 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-02-21 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-02-21 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-02-21 do dziś
647 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-02-21 do dziś
710 52 Z PRODUKCJA LODÓW2019-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-01 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-19 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-17 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-10 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów