W 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000148885
Numer REGON: 072818032
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-03-29
Sygnatura akt[RDF/194394/20/771]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 072818032 NIP 65216256742007-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 11572003-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2006-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2016-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.07.1988 PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE TEOFIL MACHECKI REPERTORIUM A NR 804/88 13.11.2002 KANCELARIA NOTARIALNA WIESŁAW KŁAPUT REPERTORIUM A NR 4405/2002 TEKST JEDNOLITY2003-01-24 do dziś
226.01.2006, REP. A NR 272/2006, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ UL. NAD NIPREM 2, NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK ZMIENIONO: PAR. 2; PAR. 3; PAR. 7 UST. 1; PAR. 8;2006-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWEDA2003-01-24 do dziś
2. ImionaMARTA ALICJA2003-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ2006-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWEDA2006-02-24 do dziś
2. ImionaJURAND ANDRZEJ2006-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ2006-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13000,00 PLN2003-01-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU DZIAŁANIA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.2003-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWEDA2003-01-24 do dziś
2. ImionaJURAND ANDRZEJ2003-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 20 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2003-01-24 do dziś
228 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2003-01-24 do dziś
329 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-24 do dziś
430 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2003-01-24 do dziś
531 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-24 do dziś
636 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-24 do dziś
737 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW2003-01-24 do dziś
840 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ2003-01-24 do dziś
945 BUDOWNICTWO2003-01-24 do dziś
1051 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2003-01-24 do dziś
1152 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-01-24 do dziś
1218 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2003-01-24 do dziś
1355 HOTELE I RESTAURACJE2003-01-24 do dziś
1460 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2003-01-24 do dziś
1563 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2003-01-24 do dziś
1667 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI2003-01-24 do dziś
1770 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2003-01-24 do dziś
1871 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-01-24 do dziś
1972 INFORMATYKA2003-01-24 do dziś
2073 NAUKA2003-01-24 do dziś
2174 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-01-24 do dziś
2290 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2003-01-24 do dziś
2320 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2003-01-24 do dziś
2492 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2003-01-24 do dziś
2593 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2003-01-24 do dziś
2622 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-01-24 do dziś
2723 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH2003-01-24 do dziś
2824 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-01-24 do dziś
2925 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2003-01-24 do dziś
3026 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH2003-01-24 do dziś
3127 PRODUKCJA METALI2003-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-22 do dziś
2data złożenia 07.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-09 do dziś
3data złożenia 29.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-08-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-08-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów