A-PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000148873
Numer REGON: 014866183
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-09-13
Sygnatura akt[RDF/329317/21/671]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 014866183 NIP 95119369542014-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 552052003-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.WARSZAWA gmina M.ST.WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-01-24 do dziś
2. Adresulica DERENIOWA nr domu 4 nr lokalu 29 kod pocztowy 02-776 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.11.1998 R., NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 13712/98, 16.01.2003 R., NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 427/2003, ZMIENIONO §§: 8, 11, 17, 18, 24, 32, DODANO: §16 LIT.D, §23 LIT.C.2003-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZEWSKA HELIASIŃKA2003-01-24 do dziś
2. ImionaHALINA2003-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ2003-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALEMBA2003-01-24 do dziś
2. ImionaPIOTR ROBERT2003-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ2003-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARĘBSKI2003-01-24 do dziś
2. ImionaADAM WIKTOR2003-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ2003-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2003-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 PLN2003-01-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-02-05 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-02-05 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-02-05 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2021-02-05 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-02-05 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-02-05 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-02-05 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-02-05 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-04-07 do dziś
2data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-04-07 do dziś
3data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-04-07 do dziś
4data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-07 do dziś
5data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-07 do dziś
6data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
7data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
8data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
9data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
10data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
11data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
12data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
13data złożenia 03.01.2021 okres OD 01.01.2020 DO 27.12.20202021-01-03 do dziś
14data złożenia 13.09.2021 okres OD 29.12.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-04-07 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-04-07 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-04-07 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-07 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-07 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 27.12.20202021-01-03 do dziś
14OD 29.12.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-04-07 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-04-07 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-04-07 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-07 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-07 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 27.12.20202021-01-03 do dziś
14OD 29.12.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ A-PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 28.12.2020 ROKU W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI NOTARIUSZ WIOLETA MAJCHRZAK-SAMSEL; KANCELARIA NOTARIALNA WIOLETA MAJCHRZAK-SAMSEL SYLWIA SZADY-TRACZYK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. WOŁOSKA 16, 02-675 WARSZAWA; 28-12-2020 R.; REPERTORIUM A NR 23200/2020,2021-02-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATORZY SĄ UPOWAŻNIENI DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIU W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE2021-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMATUSZEWSKA HELIASIŃSKA2021-02-05 do dziś
2. ImionaHALINA2021-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-05 do dziś
21. NazwiskoHALEMBA2021-02-05 do dziś
2. ImionaPIOTR ROBERT2021-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-05 do dziś
31. NazwiskoZARĘBSKI2021-02-05 do dziś
2. ImionaADAM WIKTOR2021-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ A-PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 28.12.2020 ROKU W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI NOTARIUSZ WIOLETA MAJCHRZAK-SAMSEL; KANCELARIA NOTARIALNA WIOLETA MAJCHRZAK-SAMSEL SYLWIA SZADY-TRACZYK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. WOŁOSKA 16, 02-675 WARSZAWA; 28-12-2020 R.; REPERTORIUM A NR 23200/2020,2021-02-05 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów