BP ALARM INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000148863
Numer REGON: 932084691
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2015-07-27
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/19608/15/476]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932084691 NIP 89818687702007-07-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP ALARM INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 89142003-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-02-14 do dziś
2. Adresulica RÓŻYCKIEGO nr domu 1 C kod pocztowy 51-608 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2003-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130 WRZEŚNIA 1999 R. PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM KAMIŃSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REPERTORIUM A NR 8052/99; 24 WRZEŚNIA 2002 R. PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM KAMIŃSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REPERTORIUM A NR 9174/2002 ZMIANA § § 7, 8, 10, 11.1, 11.2, 37.2003-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁAŻEJOWSKI2003-02-14 do dziś
2. ImionaWIESŁAW JAN2003-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2003-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBEK2003-02-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIUSZ2003-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2003-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2003-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁAŻEJOWSKI2003-02-14 do dziś
2. ImionaWIESŁAW JAN2003-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBEK2003-02-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIUSZ2003-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-14 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2003-02-14 do dziś
272 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-02-14 do dziś
345 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2003-02-14 do dziś
445 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNYCH2003-02-14 do dziś
532 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2003-02-14 do dziś
651 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-02-14 do dziś
752 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-02-14 do dziś
845 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2003-02-14 do dziś
974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-02-14 do dziś
1064 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2003-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-31 do dziś
3data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
4data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
5data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-15 do dziś
6data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
10data złożenia 12.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
11data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-15 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-31 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-07-15 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów