SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „GRUNWALD”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000148824
Numer REGON: 001293524
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/395388/22/362]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012935242003-01-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „GRUNWALD”2003-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP. nr w rejestrze 8502003-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat MIĘDZYRZECKI gmina SKWIERZYNA miejscowość SKWIERZYNA2003-01-29 do dziś
2. Adresulica OS. GRUNWALD nr domu 8 kod pocztowy 66-440 poczta SKWIERZYNA 2003-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 23.06.1995 R. UCHWAŁĄ NR 1/99 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 19.05.1999 R. PRZYJĘTO ZMIANY W STATUCIE W ZAKRESIE §2, 3, 6, 7, 9, 10-12, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 28, 33, 43, 46, 48, 51, 55, 59, 65, 73 SKREŚLONO §27 ZŁOŻONO JEDNOLITY TEKST STATUTU ZGODNIE Z UWZGLĘDNIEM WPROWADZONYCH ZMIAN2003-01-29 do dziś
202.12.2003 R., NOWY STATUT; 16.02.2004 R., ZMIANA: § 3 UST. 2 PKT 1, § 3 UST. 2 PKT 5, § 3 UST. 4, § 8 UST. 9, § 9 UST. 4 OZNACZONO JAKO UST. 3, § 9 UST. 5 OZNACZONO JAKO UST. 4, § 10 UST. 3, § 67, DODANO §42 UST. 2, §52 UST. 8, § 64 UST 4 I 5, WYKREŚLONO: § 9 UST. 3, 6, 72004-03-16 do dziś
314.06.2005 R. ZMIANA § 56 UST. 12005-09-07 do dziś
420.06.2006 R., UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI -ZMIANA § 4 UST. 2; § 7 UST. 1 PKT 6, 7, 8; § 22 UST. 3 I 4 ZDANIE TRZECIE; § 24; § 25; § 26; § 32 UST. 1 PKT 4; § 33 UST. 1; § 35; § 41 UST. 1; § 44 UST. 2; § 45; § 50 UST. 1; § 53; § 56 UST. 1, 5; § -DODANO DO § 7 UST. PKT 12-18, ORAZ DODANIE DO § 7 UST. 4-7; DO § 9 UST. 5; DO § 32 UST. 1 DODANO PKT 5, DO § 56 DODANO UST. 6 I 7; DO § 61 DODANO UST. 6; DODANO § 66 (1); 13.10.2006 R., UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW: -ZMIANA § 22 UST. 1; § 28 UST. 1; § 31 UST. 2; § 43 UST. 2; § 52 UST. 1; -DODANO DO § 45 UST. 2 PKT 4; -SKREŚLONO W § 33 UST. 6 I 72006-10-31 do dziś
520.05.2008 R.; ZMIANA: § 7 UST. 1 PKT 8, § 7 UST. 1 PKT 9, § 7 UST. 1 PKT 12, § 7 UST. 1 PKT 18, § 7 UST. 3, § 7 UST. 5, § 10 UST. 1 I 2, § 20 UST. 4, § 24 UST. 1 PKT 1, § 28 UST. 1, § 52 UST. 1-4, 7, § 56 UST. 1 USUNIĘCIE: § 7 UST. 1 PKT 13, § 45 UST. 2 PKT 4 22.07.2008 R.; ZMIANA: § 20 UST. 1, § 51 UST. 5 I 6, § 52 UST. 5, 6, § 56 UST. 4 DODANIE: § 51 UST. 7, 8, 9, § 56 UST. 82008-08-06 do dziś
624.06.2010 R.- ZMIANA: § 1, § 3 PKT 7, § 4 PKT 2, § 5 PKT 2, § 6 PKT 3, § 7 PKT 1 UST. 5, § 7 PKT 4, § 9 PKT 1, § 9 PKT 2, § 9 PKT 3, § 20 PKT 5, § 20 PKT 6, § 24, § 27 PKT 1, § 27 PKT 2, § 32 PKT 1, § 32 PKT 2, § 45 PKT 1 UST. 1, § 52 PKT 2, § 52 PKT 3, § 52 PKT 4, § 52 PKT 5, § 52 PKT 6, § 52 PKT 7, § 52 PKT 8, § 54, § 56 PKT 5, § 57 PKT 1 UST. 5, § 57 PKT 1 UST. 13, § 57 PKT 1 UST. 14, § 59, § 68; UCHYLONO: § 3 PKT 2 UST. 5, § 7 PKT 1 UST. 16, § 8 PKT 3, § 18, § 22, § 23, § 25, § 32 PKT 3, § 32 PKT 4, § 32 PKT 5, § 33, § 35 PKT 10, § 35 PKT 11, § 65 PKT 2 UST. E, § 65 PKT 2 UST. F, § 65 PKT 2 UST. G, § 65 PKT 2 UST. H, § 65 PKT 2 UST. I; DODANO: § 27 PKT 3, § 54 ZE ZN.1, § 54 ZE ZN.2, § 54 ZE ZN.3, § 54 ZE ZN.4, § 54 ZE ZN.5, § 54 ZE ZN.6, § 54 ZE ZN.7, § 54 ZE ZN.8, § 54 ZE ZN.9, § 54 ZE ZN.10, § 54 ZE ZN.11, § 57 PKT 1 UST. 16, § 57 PKT 1 UST. 17; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2010-07-21 do dziś
725.06.2018R., UCHWAŁA NR 12/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI O ZMIANIE CAŁEJ TREŚCI STATUTU WRAZ Z TYTUŁAMI RODZIAŁÓW, TJ. ZMIANA §1, §2, §3,§4, §5, §6, §7, §8, §9, 10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §44, §45, §46, §47, §48, Ž49, §50, §51, §52, §53, §54 ZMIANIA SIĘ ODPOWIEDNIO NA §55, §56, §57, §58, §59, §60, §61, §62, §63, §64, §65 §55 ZMIENIA SIĘ ODPOWIEDNIO NA §66, NASTĘNIE §56 NA §67, §57 NA §68, §58 NA §69, §59 NA 70, §60 NA §71, §61 NA §72, §62 NA §73, §63 NA §74, §64 NA §75, §65 NA §76, §66 ODPOWIEDNIO NA §77, §78, §67 NA §79, §68 NA §80, DODANO §81, §82, §83, §84, §85, §86, §87, §88, §89, §90, §91, §92, §93, §94, §95, §96, §97, §98, §99, §100, §101, §102, §103, §104 STATUTU; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU DO WPROWADZONYCH ZMIAN STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁAY WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW;2018-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ 2(DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB 1(JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2018-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGUNIA2022-01-20 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2022-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-20 do dziś
21. NazwiskoKUNAT2006-10-31 do dziś
2. ImionaJERZY JANUSZ2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-10-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2022-01-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-31 do dziś
31. NazwiskoPIECHOWIAK2005-06-22 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MAGDALENA2005-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-22 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-22 do dziś
41. NazwiskoIGIELSKI2003-01-29 do dziś
2. ImionaKAROL KRZYSZTOF2003-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-01-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-29 do dziś
51. NazwiskoDURAJCZYK2003-01-29 do dziś
2. ImionaHENRYKA2003-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA2003-01-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-29 do dziś
PREZES2005-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKA2018-10-29 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZEJEWSKI2018-10-29 do dziś
2. ImionaROBERT MAREK2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYLSKI2018-10-29 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAŁATA2015-07-14 do dziś
2. ImionaTERESA2015-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWIZDAŁA2015-07-14 do dziś
2. ImionaWALDEMAR RYSZARD2015-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE DO MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2010-02-10 do dziś
241 20 Z BUDOWA BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2010-02-10 do dziś
368 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2010-02-10 do dziś
441 20 Z BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2010-02-10 do dziś
568 10 Z NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2010-02-10 do dziś
641 20 Z BUDOWA BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2010-02-10 do dziś
768 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2010-02-10 do dziś
841 20 Z BUDOWA BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE DO MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2010-02-10 do dziś
968 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI ORAZ WŁASNOŚĆ JEJ CZŁONKÓW2016-08-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW - NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM/ WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI TEJ NIERUCHOMOŚCI2016-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
3data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R -31.12.2005 R2006-07-13 do dziś
4data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-16 do dziś
5data złożenia 26.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
6data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R., -31.12.2008.R,2009-07-13 do dziś
7data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-11 do dziś
9data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
10data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-27 do dziś
11data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
12data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
13data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
14data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
15data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
17data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
18data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
19data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R -31.12.2005 R2006-07-13 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-16 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
401.01.2008 R., -31.12.2008.R,2009-07-13 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-11 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
301.01.2005 R -31.12.2005 R2006-07-13 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-16 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
601.01.2008 R., -31.12.2008.R,2009-07-13 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-07-11 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów