FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MAZYK” SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF BOGDAN, MAŁGORZATA BOGDAN

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000148815
Numer REGON: 490018300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-03-28
Sygnatura akt[RDF/475298/23/158]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MAZYK” SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF BOGDAN, MAŁGORZATA BOGDAN2003-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2003-01-24 do dziś
2. Adresulica BRONIEWSKIEGO nr domu 14 nr lokalu C kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE kraj POLSKA 2003-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.12.2002 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 02.12.2002 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2003-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ „MAZYK” KRZYSZTOF BOGDAN, MAŁGORZATA BOGDAN NA MOCY UCHWAŁY Z DNIA 02-12-2002 ROKU PODJĘTEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI (NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH)2003-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MAZYK” SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF BOGDAN, MAŁGORZATA BOGDAN2003-01-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-01-24 do dziś
3. Numer w rejestrze88/01, 89/012003-01-24 do dziś
5. Numer REGON4900183002003-01-24 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAN2003-01-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2003-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAN2003-01-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2003-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY SAMODZIELNIE2003-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAN2003-01-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2003-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAN2003-01-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2003-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-09-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 01.01.20172018-03-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-05 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów