FIRMA HANDLOWA „LIKO” ANETA MOSTEK,ROBERT MOSTEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000148712
Numer REGON: 852480977
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-02-26
Sygnatura akt[RDF/469900/23/933]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP8524809772003-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „LIKO” ANETA MOSTEK, ROBERT MOSTEK SPÓŁKA JAWNA2003-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW2003-01-28 do dziś
2. Adresulica GAŁCZYŃSKIEGO nr domu 25 kod pocztowy 33-101 poczta TARNÓW 2003-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.11.2002 R. ANEKS Z DNIA 15.01.2003 R. ZM.: PAR. 1 ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2003-01-28 do dziś
228.06.2003 ROKU ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 9 30.06.2003 ROKU ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 1 PKT 2 ORAZ PAR. 9 ZŁOŻONO DO AKT REJESTROWYCH TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2003-08-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/2002 Z DNIA 21.11.2002 ROKU PODJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNKÓW DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ -FIRMA HANDLOWA „LIKO” KRYSTYNA GARSTKA, ANETA MOSTEK SPÓŁKA JAWNA W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH, WSPÓLNICY PROWADZILI DOTYCHCZAS DZIAŁ.GOSP. POD FIRMĄ F.H. „LIKO” KRYSTYNA GARSTKA, ANETA MOSTEK I BYLI ZAREJESTROWANI W EWIDENCJI DZIAŁ.GOSP. PROWADZONEJ PRZEZ UM W TARNOWIE POD NRUMERAMI 22213/2001, 22214/20012003-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSTEK2003-01-28 do dziś
2. ImionaANETA2003-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2003-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSTEK2003-08-18 do dziś
2. ImionaROBERT2003-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-08-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-08-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-08-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-08-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2003-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSTEK2003-08-18 do dziś
2. ImionaROBERT2003-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSTEK2003-01-28 do dziś
2. ImionaANETA2003-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2003-01-28 do dziś
274 40 Z REKLAMA2003-01-28 do dziś
393 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-28 do dziś
451 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-01-28 do dziś
551 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-28 do dziś
651 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2003-01-28 do dziś
752 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-01-28 do dziś
852 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-28 do dziś
970 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-01-28 do dziś
1070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-01-28 do dziś
1170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-01-28 do dziś
1246 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2020-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20202022-05-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów