A & B CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000148604
Numer REGON: 015336961
Numer NIP: 5272394205
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2005-07-15
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/17002/5/321]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & B CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-03-30 do dziś
2. Adresulica WOLSKA nr domu 84/86 kod pocztowy 01-141 poczta WARSZAWA 2004-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.01.2003 R. PIOTR MACIEJKO NOTARIUSZ W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA UL CHOCIMSKA 28 REP. A 10/20032003-02-05 do dziś
219.02.2003 R. REP. A 453/2003, NOTARIUSZ PIOTR GARUS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANA § 15, 16 UST. 2, 20, 22, 25, 26, 27, 28, DODANO § 16 UST. 3, 29, 30, 31, 322003-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDA2003-02-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁODZIMIERZ2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9500 ZŁ2003-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRADECKA2003-10-20 do dziś
2. ImionaMARZENA ANNA2003-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000 ZŁ2003-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDA2003-02-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁODZIMIERZ2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRADECKA2003-10-20 do dziś
2. ImionaMARZENA ANNA2003-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-20 do dziś
21. NazwiskoWYSZYŃSKI2003-10-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ STANISŁAW2003-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-20 do dziś
31. NazwiskoRAKOWSKI2003-10-20 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ TEODOR2003-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 22 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2003-02-05 do dziś
274 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2003-02-05 do dziś
370 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-02-05 do dziś
471 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-02-05 do dziś
565 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-02-05 do dziś
624 51 Z PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2003-02-05 do dziś
724 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2003-02-05 do dziś
824 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2003-02-05 do dziś
951 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2003-02-05 do dziś
1052 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-02-05 do dziś
1160 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2003-02-05 do dziś
1274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-02-05 do dziś
1374 40 Z REKLAMA2003-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 27.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów