BUJNO CHEMICALS M. SYNAK, K. BUJNO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000148223
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2003-01-23
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/778/3/171]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0114604572003-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUJNO CHEMICALS M. SYNAK, K. BUJNO SPÓŁKA JAWNA2003-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.WARSZAWA gmina M.ST.WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-01-23 do dziś
2. Adresulica RAKOWIECKA nr domu 36 nr lokalu 325 kod pocztowy 02-532 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120 STYCZNIA 1996 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 23 GRUDNIA 2002 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2003-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYNAK2003-01-23 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2003-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2003-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJNO2003-01-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2003-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2003-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2003-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2003-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYNAK2003-01-23 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2003-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJNO2003-01-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2003-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-01-23 do dziś
251 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-01-23 do dziś
324 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-23 do dziś
473 10 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH2003-01-23 do dziś
574 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-01-23 do dziś
674 40 Z REKLAMA2003-01-23 do dziś
774 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów