SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000147970
Numer REGON: 350513850
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-11-25
Sygnatura akt[RDF/459197/22/651]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP3505138502003-01-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”2017-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S -605/A2003-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-01-21 do dziś
2. Adresulica M. DZIELSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 31 -465 poczta KRAKÓW 2003-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.01.1991 R. -UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI STATUT Z DNIA 29 LISTOPADA 2002 R. ZMIANA TREŚCI PAR. 1172003-01-21 do dziś
2UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU 13 CZERWCA 2003 R.2003-08-12 do dziś
323.06.2006 R.2006-07-25 do dziś
421.11.2007 R.2008-04-10 do dziś
525.03.2017 R. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCHWALIŁO NOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁDZIELNI.2017-05-23 do dziś
601.06.2018 - PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2018-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE SWOJEGO PEŁNOMOCNICTWA.2003-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMOŚCICKA2018-10-31 do dziś
2. ImionaBARBARA2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-31 do dziś
21. NazwiskoMAJAK2016-09-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-09-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-19 do dziś
31. NazwiskoMICHURA2003-01-21 do dziś
2. ImionaJÓZEF2003-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIK SAPIEJKA2019-07-04 do dziś
2. ImionaTERESA2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATZKA2019-07-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF HENRYK2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2019-07-04 do dziś
2. ImionaJAN ANTONI2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIGIEL2019-07-04 do dziś
2. ImionaSZYMON PIOTR2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIK2019-07-04 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZ2016-08-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAWSKA2016-08-25 do dziś
2. ImionaWANDA2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEJ2016-08-25 do dziś
2. ImionaJERZY2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĄKIEL2016-08-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIECKI2016-08-25 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARCZYK2016-08-25 do dziś
2. ImionaMONIKA2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABERLE2016-08-25 do dziś
2. ImionaWITOLD2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE CELEM USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2018-03-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW CELEM USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2018-03-02 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH CELEM PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2018-03-02 do dziś
341 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW CELEM WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NICH LOKALI MIESZKALNYCH LUB O INNYM PRZEZNACZENIU2018-03-02 do dziś
468 20 Z ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW ORAZ NIERUCHOMOŚCIAMI, KTÓRYCH JEST WSPÓŁWŁAŚCICIELEM2018-03-02 do dziś
568 32 Z ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELEM) TEJ NIERUCHOMOŚCI2018-03-02 do dziś
668 10 Z NABYWANIE WŁASNOŚCI GRUNTÓW LUB ICH UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO2018-03-02 do dziś
768 20 Z DZIERŻAWA, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI GRUNTÓW LUB GRUNTÓW BĘDĄCYCH W JEJ UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM2018-03-02 do dziś
868 20 Z ADMINISTROWANIE, NALEŻĄCYMI DO JEJ ZASOBÓW BUDYNKAMI MIESZKALNYMI, A W SZCZEGÓLNOŚCI ORGANIZOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH, DBAŁOŚĆ O ZAOPATRZENIE W MEDIA, WYWÓZ ŚMIECI ORAZ O CZYSTOŚĆ CZĘŚCI WSPÓLNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH2018-03-02 do dziś
968 20 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJĄ CELU DZIAŁANIA OKREŚLONEGO W PKT 12018-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 24.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2002 R.- 31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 01.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-28 do dziś
4data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
6data złożenia 09.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
7data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-17 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
9data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-29 do dziś
10data złożenia 08.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
11data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
12data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
13data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
14data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
15data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
16data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
17data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
18data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-06 do dziś
19data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-06 do dziś
20data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-29 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-06 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA ZA OKRES 1.01.2002 R.- 31.12.2002 R. Z DNIA 13.06.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 R.- 31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-14 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
401.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-17 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-29 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-25 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-25 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-14 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
301.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-17 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-29 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-06 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-06 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów