„INTAKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000147945
Numer REGON: 891471488
Numer NIP: 8821922940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[RDF/401298/22/840]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP8914714882003-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTAKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 52882003-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina ŁAGIEWNIKI miejscowość ŁAGIEWNIKI2003-01-23 do dziś
2. Adresulica KŁODZKA nr domu 10 kod pocztowy 58-210 poczta ŁAGIEWNIKI kraj POLSKA 2003-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.02.1995 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY ŚWIEBODZKIEJ 2, PRZED NOTARIUSZEM DANUTĄ PRUS, ZA NUMEREM REP. A 844/95, 2. AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.12.2002 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PLAC MUZEALNY 9/3, PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM LEGIĘCIEM, ZA NUMEREM REP. A 2778/2002 -ZMIENIONO: § 3, § 8, § 10, § 11 UST. 2, § 20, § 21, § 23, § 26, § 27; DODANO: § 19 UST. 2; USUNIĘTO: § 12, 3. AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.01.2003 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PLAC MUZEALNY 9/3, PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM LEGIĘCIEM, ZA NUMEREM REP. A 31/2003 ZMIENIONO: § 8, § 11 UST. 2.2003-01-23 do dziś
223.03.2007 R. REPERTORIUM A NUMER 1304/2007, NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PL. MUZEALNY 9/3, ZMIENIONO: § 13, W § 19 PUNKT 12, § 21; SKREŚLONO: 23.2007-07-12 do dziś
324.09.2010 R. REPRETORIUM A NR 24089/2010, NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PL. MUZEALNY 9/3, ZMIENIONO: § 8, § 14.2010-11-10 do dziś
429 SIERPNIA 2011 R. NOTARIUSZ ROBERT BRONSTEJN Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY ROBERTA BRONSTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, RYNEK 7; AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 14282/2011 -ZMIENIONO: § 9 I § 11 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI.2011-09-15 do dziś
508.12.2011 R., REPERTORIUM A NUMER 81590/2011, NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1/1; ZMIENIONO: § 21 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI.2012-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDKOWSKI2012-06-21 do dziś
2. ImionaADAM STANISŁAW2012-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7037 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.222.200,00 ZŁ (CZTERY MILIONY DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2019-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDKOWSKI2019-09-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały782 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 469.200,00 ZŁ (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2019-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4692000,00 ZŁ2011-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14641600,00 ZŁ2011-09-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, W PRZYPADKU NABYWANIA PRAW LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. A W WYPADKU NABYWANIA PRAW LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDKOWSKI2011-09-15 do dziś
2. ImionaBOGDAN2011-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRONOWICKI2006-08-11 do dziś
2. ImionaHENRYK2006-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2020-04-06 do dziś
277 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2020-04-06 do dziś
325 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2020-04-06 do dziś
431 0 PRODUKCJA MEBLI2020-04-06 do dziś
546 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2020-04-06 do dziś
647 26 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-04-06 do dziś
795 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2020-04-06 do dziś
896 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-04-06 do dziś
916 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2020-04-06 do dziś
1042 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.02.2003 -31.12.2003 data złożenia 28.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.02.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.02.2003 -31.12.20032004-06-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 16.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-20 do dziś
3data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-26 do dziś
4data złożenia 27.06.2007 okres ROK 20062007-07-12 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-30 do dziś
9data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
10data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
11data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
12data złożenia 05.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
13data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
14data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
15data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
18data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
19data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-26 do dziś
2ROK 20062007-07-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-06-26 do dziś
2ROK 20062007-07-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów