FIRMA BUDOWLANA STALBUD GOZDALSKI, KRZYSZTOF SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000147901
Numer REGON: 357117079
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-03-31
Sygnatura akt[RDF/477002/23/601]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANA STALBUD GOZDALSKI, KRZYSZTOF SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2015-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-01-21 do dziś
2. Adresulica BOCIANA nr domu 17 kod pocztowy 31-231 poczta KRAKÓW 2003-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 12.01.2000 WRAZ Z ANEKSEM NR 1 Z DNIA 31.01.2002 R., ANEKSEM NR 2 Z DNIA 28.05.2002 R., ANEKSEM NR 3 Z DNIA 10.01.2003 R. I ZAŁĄCZNIKIEM W POSTACI UJEDNOLICONEGO TEKSTU UMOWY.2003-01-21 do dziś
2UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 6 MARCA 2003 ROKU ZMIANA PAR. 2 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2003-03-24 do dziś
3UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW „FIRMY BUDOWLANEJ STALBUD BARAN, GOZDALSKI, KRZYSZTOF, SOJKA SPÓŁKA JAWNA” Z DNIA 25.10.2010 R. W PARAGRAFIE 4 UMOWY DODANO PUNKT 9.2010-12-01 do dziś
403.06.2013 R. - ZMIANA § 2 UST. 1 I UST. 2 ORAZ § 5; 20.06.2013 R. - ZMIANA PREAMBUŁY ORAZ § 2 UST. 22013-07-05 do dziś
503.06.2014 R. ZMIANA TREŚCI PREAMBUŁY ORAZ § 2 UST. 1 I UST. 2; § 5; § 7 UST. 2 ORAZ 4; § 10; § 22; SKREŚLENIE § 15 ORAZ ZMIANA NUMERACJI § § 16 - 22 NA 15 - 212014-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K. S. H. , UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-BUDOWLANEGO „STALBUD” SPÓŁKA CYWILNA JACKA BARANA, ROBERTA GOZDALSKIEGO, SEBASTIANA KRZYSZTOFA I STEFANA SOJKI Z DNIA 31 STYCZNIA 2002 R. WRAZ Z ANEKSEM Z DNIA 28.05.2002 R. I ANEKSEM Z DNIA 10.01.2003 R.2003-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaJACEK BARAN PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ „PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE STALBUD SPÓŁKA CYWILNA”2003-01-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-01-21 do dziś
3. Numer w rejestrze59286, 59288, 59289, 592872003-01-21 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA KRAKOWA2003-01-21 do dziś
5. Numer REGON3571170792003-01-21 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOZDALSKI2003-01-21 do dziś
2. ImionaROBERT WOJCIECH2003-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-21 do dziś
TAK2007-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYSZTOF2003-01-21 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2003-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-21 do dziś
TAK2007-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-21 do dziś
TAK2007-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2007-07-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-21 do dziś
4
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-21 do dziś
TAK2007-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-21 do dziś
TAK2007-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2007-06-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2003-01-21 do dziś
245 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-01-21 do dziś
345 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2003-01-21 do dziś
445 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2003-01-21 do dziś
545 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2003-01-21 do dziś
645 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2003-01-21 do dziś
745 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2003-01-21 do dziś
845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2003-01-21 do dziś
974 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2003-01-21 do dziś
1074 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-01-21 do dziś
1151 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2003-01-21 do dziś
1226 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2003-01-21 do dziś
1351 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2003-01-21 do dziś
1451 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2003-01-21 do dziś
1552 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-21 do dziś
1660 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2003-01-21 do dziś
1760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2003-01-21 do dziś
1863 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2003-01-21 do dziś
1963 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2003-01-21 do dziś
2026 61 B PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU2003-01-21 do dziś
2126 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2003-01-21 do dziś
2227 34 Z PRODUKCJA DRUTÓW2003-01-21 do dziś
2320 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2003-01-21 do dziś
2428 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2003-01-21 do dziś
2528 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-01-21 do dziś
2625 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2003-01-21 do dziś
2768 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-12-01 do dziś
2868 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-12-01 do dziś
2968 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2010-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 03.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-06-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 12.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-19 do dziś
3data złożenia 06.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-04-11 do dziś
4data złożenia 24.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-27 do dziś
5data złożenia 12.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-16 do dziś
6data złożenia 21.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-28 do dziś
7data złożenia 13.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-21 do dziś
8data złożenia 05.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
9data złożenia 04.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-26 do dziś
10data złożenia 15.05.2013 okres OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-06-04 do dziś
11data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
12data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
13data złożenia 07.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 03.11.20152016-04-27 do dziś
14data złożenia 07.04.2016 okres OD 04.11.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
15data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
16data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
17data złożenia 22.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-22 do dziś
18data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
19data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
20data złożenia 01.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-01 do dziś
21data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-04-11 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-16 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-28 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-04-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-19 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-04-11 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-04-27 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-16 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-05-28 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-04-21 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-26 do dziś
9OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-06-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji17.07.2015R. UCHWAŁA ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW NR 1/07/2015 Z DNIA 17.07.2015R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI ORAZ OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI2015-09-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2015-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOZDALSKI2015-09-17 do dziś
2. ImionaROBERT2015-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYSZTOF2015-09-17 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2015-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności17.07.2015R. UCHWAŁA ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW NR 1/07/2015 Z DNIA 17.07.2015R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI ORAZ OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI2015-09-17 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr VIII GU 272/15 data 04.11.20152015-11-17 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2015-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALECIAK2015-11-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-17 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów