SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ROŻNÓW”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000147828
Numer REGON: 490760346
Numer NIP: 7342055628
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-11-21
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/18248/22/277]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP4907603462003-01-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ROŻNÓW”2003-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS -IX -4352003-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina GRÓDEK NAD DUNAJCEM miejscowość ROŻNÓW2003-01-22 do dziś
2. Adresnr domu 325 kod pocztowy 33-316 poczta ROŻNÓW 2003-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.11.2002 R.2003-01-22 do dziś
2UCHWAŁA 10/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 30.06.2003 R. ZMIENIAJĄCA § 1 -§ 162 STATUTU SPÓŁDZIELNI. UCHWAŁA 11/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 30.06.2003 R. W SPRAWIE PRZYJĄCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI.2003-08-22 do dziś
319 MAJA 2006 R. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI PODJĘTO UCHWAŁĘ O ZMIANIE STATUTU ZMIANY OD § 1 DO § 162, DODANO OD § 163 DO § 176 WYKAZ ZMIAN ZOSTAŁ ZAWARTY W UCHWALE 13/20062006-08-25 do dziś
423.11.1007 R. -ZMIENIONO: § 6 PKT 2, § 10 PKT 7, § 12 PKT 4, § 14 PKT 2, § 18 PKT 1 PPKT 2, § 20, § 32, § 33 PKT 2, § 35, § 36, § 62, § 64 PKT 1 PPKT 3, § 67 PKT 1 PPKT2, § 72, § 73 PKT 2, § 74, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 94, § 95, § 100, § 101, § 107, § 117, § 121, § 122, § 123, § 124, § 125, § 135, § 136, § 142 PKT 15, § 143 PKT 3 PPKT 2 I PKT 5, § 146, § 153, § 154 ORAZ NAZWĘ ROZDZIAŁU IX STATUTU. DODANO PARAGRAFY:6 PKT 12 I 13, 6A), 6B), 8 W PKT 1 PPKT 9, 11, W PKT 1 PPKT 20, W 11 W PKT 1 PPKT 21, 11 W PKT 1 PPKT 22, 11 PKT 2A), 11 PKT 2B), 13 PKT 5, 14 PKT 4, 16A, 16B, 17A, 17B, 46 PKT 2, 120A, 120B, 120C, 120D, 120E, 120F, 143 PKT 7, 149 PKT 10. UCHYLONO PARAGRAFY:8 PKT 1 PPKT 7B, 8, PKT2 PPKT 1, 11 PKT 1 PPKT 3A, 22 PKT 1 PPKT 2, 33 PPKTY 3, 4 I5, 50 PKT 2, 66 PKT 2 PKKT 2, 84, 85, 86, 87 PKT 2, 88, 89, PKT B Z ROZDZ.VII, 90, 91, 92, 03, 96, 97, 98, 108, 109, 120 PKT6, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 140 PKT 2, 148, 159, 162 PKT 2 PPKT 5 I 6. 27.06.2008 R. -UCHYLONO § 17.2008-07-25 do dziś
521.06.2011 R. -ZMIENIONO § 5, § 18, § 125 PKT 4, § 146 PKT 1, DODANO W § 125 PKT 152011-09-14 do dziś
611.06.2015R ZMIANA § 144 DODANO § 144A ZMIANA § 1452015-09-08 do dziś
730.06.2017 R., ZMIANA § 5, § 6, § 6A, § 12, § 56, § 82, § 125, § 142, § 144, § 154, § 155, § 161 UCHYLENIE § 105, 106,107, USUNIĘTO ROZDZIAŁ VII TYTUŁ E I ROZDZIAŁ VII TYTUŁ F2017-10-19 do dziś
822.06.2018 R., UCHWAŁA NR 12/WZ/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ „ROŻNÓW” W ROŻNOWIE. ZASTĄPIENIE DOTYVHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU OD § 1 - 176 NOWĄ TREŚCIĄ STATUTU ZAWARTĄ W § 1 - 141.2018-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2006-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoROZMUS2016-06-13 do dziś
2. ImionaHENRYK2016-06-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-13 do dziś
21. NazwiskoAUGUSTYN2012-07-19 do dziś
2. ImionaJADWIGA2012-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2012-07-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-19 do dziś
31. NazwiskoTOŁWIŃSKI2005-08-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2005-08-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-08-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-10 do dziś
41. NazwiskoNOSEK2003-01-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBATOR2022-11-21 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2022-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAGOSZ2022-11-21 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2022-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2021-03-26 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW2021-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIAK2021-03-26 do dziś
2. ImionaIZABELA2021-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁATKA2021-03-26 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2021-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-09-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-10-19 do dziś
293 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2017-10-19 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2017-10-19 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 22.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 03.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-10 do dziś
4data złożenia 05.06.2006 okres 20052006-08-25 do dziś
5data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 ROK2007-07-09 do dziś
6data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 2008 R.2009-07-16 do dziś
8data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-09-09 do dziś
9data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-14 do dziś
10data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
11data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
12data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
13data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
14data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
15data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
16data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-14 do dziś
20data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-22 do dziś
220052006-08-25 do dziś
301.01.2006-31.12.2006 ROK2007-07-09 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
52008 R.2009-07-16 do dziś
601.01.2009 -31.12.2009 R.2010-09-09 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-14 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-26 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-22 do dziś
220052006-08-25 do dziś
301.01.2006-31.12.2006 ROK2007-07-09 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
52008 R.2009-07-16 do dziś
601.01.2009 -31.12.2009 R.2010-09-09 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-14 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-14 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów