APTEKA „SZCZEPANKOWO” WANDA BEDNAREK, AGNIESZKA LISIECKA, KAROLINA FILIPIAK - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000147770
Numer REGON: 630817526
Numer NIP: 7821671673
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-06-01
Sygnatura akt[RDF/493009/23/554]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP6308175262003-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „SZCZEPANKOWO” WANDA BEDNAREK, AGNIESZKA LISIECKA, KAROLINA FILIPIAK -SPÓŁKA JAWNA2004-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2003-01-29 do dziś
2. Adresulica SKIBOWA nr domu 15C kod pocztowy 61-312 poczta POZNAŃ 2003-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z 21.12.2002 R.2003-01-29 do dziś
207.03.2003 R. ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2003-03-20 do dziś
325.11.2004 R., ZMIANA TREŚCI PREAMBUŁY ORAZ PAR. 2, PAR. 7, PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI2004-12-07 do dziś
402.01.2006 R. ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2007-12-07 do dziś
520.07.2015 R., ZMIENIONO § 6 I § 10 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-11-20 do dziś
6ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z 28.03.2017 R., ZMIANA: § 11, § 14 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z 31.03.2018 R., ZMIANA: § 7, § 11 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PREAMBUŁY UMOWY.2018-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-06-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW, PODJĘTEJ W DNIU 21.12.2002 R. STOSOWNIE DO WYMOGÓW ART. 26 PAR. 4 KSH. „SZCZEPANKOWO” APTEKA WANDA BEDNAREK -18973 A/2001 „SZCZEPANKOWO” APTEKA AGNIESZKA BEDNAREK -18975 A/2001 „SZCZEPANKOWO” APTEKA KAROLINA BEDNAREK -18974 A/20012003-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISIECKA2004-12-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2003-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-12-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-12-07 do dziś
NIE2004-12-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPIAK2004-12-07 do dziś
2. ImionaKAROLINA ANNA2003-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-12-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-12-07 do dziś
NIE2004-12-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE2003-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPIAK2015-11-20 do dziś
2. ImionaKAROLINA ANNA2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISIECKA2015-11-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-20 do dziś
221 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2015-11-20 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-20 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-20 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów