FIRMA HANDLOWA „SYLMAR” ZAJCHER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000147691
Numer REGON: 278006903
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504565/23/308]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP2725847402003-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „SYLMAR” ZAJCHER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2017-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM2003-01-22 do dziś
2. Adresulica ŻEROMSKIEGO nr domu 13 kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2003-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.12.2002 R.2003-01-22 do dziś
206.05.2005 R. -ZMIENIONO PAR. 32005-08-31 do dziś
314 PAŹDZIERNIK 2009 ROKU ZMIANA PAR 62009-12-11 do dziś
426.06.2017 R. ZMIANA § 22017-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA POPRZEZ PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ O NAZWIE FIRMA HANDLOWA „SYLMAR” ZAJCHER FRANCISZEK I BEATANUMER REGON 272584740 NUMERY WSPÓLNIKÓW W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 22166, 30413 PRZEKSZTAŁCENIE NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.12.2001 R., W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH2003-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJCHER2003-01-22 do dziś
2. ImionaBEATA EWA2003-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJCHER CZAPLA2017-11-30 do dziś
2. ImionaSYLWIA MARIA2017-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJCHER2017-11-30 do dziś
2. ImionaMARCIN2017-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE.2003-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJCHER CZAPLA2017-11-30 do dziś
2. ImionaSYLWIA MARIA2017-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJCHER2003-01-22 do dziś
2. ImionaBEATA EWA2003-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-11 do dziś
247 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-12-11 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-12-11 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-11 do dziś
547 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-11 do dziś
647 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów