PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE DROMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000147674
Numer REGON: 005922974
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/20967/20/658]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0059229742003-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE DROMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 13582003-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-01-22 do dziś
2. Adresulica KARMELKOWA nr domu 66 nr lokalu 5 kod pocztowy 52-319 poczta WROCŁAW 2003-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.12.1989 R. -NOTARIUSZ BARBARA WIECZOREK, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE WE WROCŁAWIU, UL. SĄDOWA 1, REP. A NR 8539/892003-01-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.06.2003 R., REP. A NR 1940/2003; SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JAGODĄ JANICKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 74 ZMIENIONO § 2, § 4, § 7, § 8.2003-08-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIADULO2003-08-11 do dziś
2. ImionaROMAN WŁODZIMIERZ2003-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2 (SŁOWNIE: DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20,00 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA) ZŁOTYCH2003-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIADULO2003-08-11 do dziś
2. ImionaJANINA2003-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2 (SŁOWNIE: DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20,00 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA) ZŁOTYCH2003-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego40,00 PLN2003-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2003-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIADULO2020-07-14 do dziś
2. ImionaJANINA2003-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA DYREKTORA2003-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-06-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-06-23 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-06-23 do dziś
342 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2020-06-23 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2020-06-23 do dziś
542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2020-06-23 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-06-23 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-06-23 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-06-23 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2010 okres 01.01.2003 -31.12.20032010-06-07 do dziś
2data złożenia 07.05.2010 okres 01.01.2004 -31.12.20042010-06-07 do dziś
3data złożenia 07.05.2010 okres 01.01.2005 -31.12.20052010-06-07 do dziś
4data złożenia 07.05.2010 okres 01.01.2006 -31.12.20062010-06-07 do dziś
5data złożenia 07.05.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-06-07 do dziś
6data złożenia 07.05.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-06-07 do dziś
7data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
8data złożenia 16.09.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-09-16 do dziś
9data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-17 do dziś
10data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-17 do dziś
11data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-17 do dziś
12data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-17 do dziś
13data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-17 do dziś
14data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-17 do dziś
15data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-01 do dziś
16data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 -31.12.20032010-06-07 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042010-06-07 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052010-06-07 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062010-06-07 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072010-06-07 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082010-06-07 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-09-16 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-17 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-17 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-17 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-17 do dziś
14OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003 -31.12.20032010-06-07 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042010-06-07 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052010-06-07 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062010-06-07 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072010-06-07 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082010-06-07 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-09-16 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-17 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-17 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-17 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-17 do dziś
14OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-17 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji01.12.1997 UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.12.1997 R., NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 74, REP. A NR 3437/972003-01-22 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/2003 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25.02.2003 R. O UCHYLENIU LIKWIDACJI I DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI.2003-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów