ARTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000147455
Numer REGON: 871644183
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351377/21/837]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 871644183 NIP 87416304022008-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BRODNICKI gmina BRODNICA miejscowość BRODNICA2003-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BRODNICA ulica UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO nr domu 4A kod pocztowy 87-300 poczta BRODNICA kraj POLSKA 2019-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.12.2002 R.-NOTARIUSZ JOANNA SZMAŃDA-CZERKAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. FOSA STAROMIEJSKA 6/2, REPERTORIUM A NR 6013/20022003-01-28 do dziś
209.05.2008 R., REP A NR 6653/2008, NOTARIUSZ WACŁAW JANKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BRODNICY, ZMIANA § 3 I § 5.2008-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUMRUIAN2019-06-07 do dziś
2. ImionaASHOT2003-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39, 500 ZŁ2008-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANUKYAN2003-01-28 do dziś
2. ImionaNARINE2003-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10,000 ZŁ2008-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2003-01-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUMRUIAN2019-06-07 do dziś
2. ImionaASHOT2003-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2003-03-26 do dziś
PREZES2008-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-01-28 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-06-28 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-06-28 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-28 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-06-28 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-06-28 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-28 do dziś
745 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-06-28 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-06-28 do dziś
910 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2006 okres 2005 R.2006-07-14 do dziś
2data złożenia 27.05.2009 okres 2008 ROK2009-06-03 do dziś
3data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
4data złożenia 08.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-04 do dziś
5data złożenia 07.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-01 do dziś
6data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
7data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-10 do dziś
8data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
9data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
11data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 R.2006-07-14 do dziś
22008 ROK2009-06-03 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-04 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-01 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
72010 ROK2011-08-24 do dziś
8ZA 2011 R.2012-08-14 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-09-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-10 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2005 R.2006-07-14 do dziś
22008 ROK2009-06-03 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-04 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-01 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów