SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOMUNALNI”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000147450
Numer REGON: 001382802
Numer NIP: 5540312177
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-05-05
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/5026/22/411]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013828022003-01-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOMUNALNI”2003-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, SĄD GOSPODARCZY VIII WYDZ. nr w rejestrze RSA 7062003-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2003-01-16 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 15 kod pocztowy 85-079 poczta BYDGOSZCZ 2003-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122 MAJA 1989, W DNIU 25 CZERWCA 2002 R. UCHWALONO NOWY STATUT, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 25.06.2002 R.2003-01-16 do dziś
225.06.2003 R. DOTYCHCZASOWE §§ 1-132 ZASTĄPIONO NOWYMI, UCHWALAJĄC NOWY STATUT, KTÓREGO TEKST JEDNOLITY ZŁOŻONO DO REJESTRU2003-10-10 do dziś
329.06.2006 R. -ZMIANA -UCHWALONO NOWY STATUT2006-09-29 do dziś
427.11.2007 R. ZMIANA -UCHWALONO NOWY STATUT ZE ZMIANAMI Z DNIA 29.04.2008 R.: ZMIENIONO § 4, § 11, § 17, § 35, § 67, § 79, § 80, § 83, § 89, § 104, § 106, § 1312008-05-27 do dziś
54, 5, 6, 11, 12 CZERWCA 2012 R. -ZMIANA § 69 UST. 2, § 69 UST. 7, § 87 UST. 3; DODANO § 69 UST. 2 A2012-07-26 do dziś
6WALNE ZGROMADZENIE OBRADUJĄCE W DNIACH OD 18.06.2018 R. DO 21.06.2018 R. UCHWALIŁO ZMIANĘ STATUTU POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI W §§ 1- 121.2018-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJÓŹWIAK2019-02-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ANTONI2019-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2021-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-15 do dziś
NIE2021-10-01 do dziś
21. NazwiskoGRODZICKI2016-04-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-07 do dziś
31. NazwiskoPOPA2003-01-16 do dziś
2. ImionaJAN PIOTR2003-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSAKOWSKA2018-10-23 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2018-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNICKA2018-10-23 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2018-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2015-10-02 do dziś
2. ImionaEWA TERESA2015-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA TUROWSKA2015-10-02 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2015-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2015-10-02 do dziś
2. ImionaDANUTA ELŻBIETA2015-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-02 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROKOWSKA2015-10-02 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2015-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-02 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOTA2018-10-23 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2018-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-23 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaARNDT2018-10-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
14. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI, W TYM MIĘDZY INNYMI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH KONIECZNYCH DLA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI, W ZAKRESIE SPRAW PRACOWNICZYCH, SPRAW ZE STOSUNKU CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNI ORAZ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI, BEZ UPRAWNIENIA DO OTWIERANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI BANKOWYCH I BEZ PRAWA DO USTANAWIANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNIKÓW W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM DYSPONOWANIA OTWARTYMI RACHUNKAMI BANKOWYMI.2011-03-11 do dziś
21. NazwiskoBUDNIK2017-08-18 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2017-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-18 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI, W TYM MIĘDZY INNYMI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH KONIECZNYCH DLA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI, W ZAKRESIE SPRAW PRACOWNICZYCH, SPRAW ZE STOSUNKU CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNI ORAZ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI, WRAZ Z UPRAWNIENIEM DO OTWIERANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI BANKOWYCH I Z PRAWEM DO USTANAWIANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNIKÓW W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM DYSPONOWANIA OTWARTYMI RACHUNKAMI BANKOWYMI.2017-08-18 do dziś
31. NazwiskoTARLECKA2022-05-05 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-05-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-05 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI, W TYM MIĘDZY INNYMI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH KONIECZNYCH DLA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI, W ZAKRESIE SPRAW PRACOWNICZYCH, SPRAW ZE STOSUNKU CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNI ORAZ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI, WRAZ Z UPRAWNIENIEM DO OTWIERANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI BANKOWYCH I Z PRAWEM DO USTANAWIANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNIKÓW W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM DYSPONOWANIA OTWARTYMI RACHUNKAMI BANKOWYMI.2022-05-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 21 Z ŚWIADCZENIE USŁUG MIESZKANIOWYCH W ZAKRESIE UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI2008-05-27 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TYCH NIERUCHOMOŚCI2008-05-27 do dziś
341 10 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ W ZAKRESIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO2008-05-27 do dziś
441 20 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI POPRZEZ SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO, PROWADZENIE ZAKŁADÓW REMONTOWO-BUDOWLANYCH2008-05-27 do dziś
541 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2008-05-27 do dziś
641 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2008-05-27 do dziś
741 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-05-27 do dziś
841 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2008-05-27 do dziś
968 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2016-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 11.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
4data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
5data złożenia 01.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-04 do dziś
6data złożenia 06.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-18 do dziś
7data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
9data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
10data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
11data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-06-17 do dziś
12data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
13data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
14data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
15data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
16data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
17data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18data złożenia 22.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-22 do dziś
19data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 -31.12.20072008-06-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-04 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-18 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
901.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-06-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-19 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-04 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-06-18 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
1101.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-06-17 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-22 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów