ARTO - MAŁKOWSKI & MITAS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000147308
Numer REGON: 811830610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-07-26
Sygnatura akt[RDF/319577/21/750]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-02-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP8118306102003-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTO -MAŁKOWSKI & MITAS SPÓŁKA JAWNA2003-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2003-02-20 do dziś
2. Adresulica DĄBSKA nr domu 6 kod pocztowy 70-786 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2003-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114 GRUDNIA 2002 R.2003-02-20 do dziś
215.04.1999 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ2003-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁKOWSKI2003-02-20 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITAS2003-02-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2003-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2003-02-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. JEŻELI CZYNNOŚĆ PRAWNA POWODUJE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA OBU WSPÓLNIKÓW.2003-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁKOWSKI2003-02-20 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITAS2003-02-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2003-02-20 do dziś
226 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2003-02-20 do dziś
326 52 Z PRODUKCJA WAPNA2003-02-20 do dziś
426 53 Z PRODUKCJA GIPSU2003-02-20 do dziś
526 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2003-02-20 do dziś
626 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA2003-02-20 do dziś
726 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2003-02-20 do dziś
820 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2003-02-20 do dziś
920 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2003-02-20 do dziś
1060 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2003-02-20 do dziś
1151 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2003-02-20 do dziś
1251 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-02-20 do dziś
1351 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-02-20 do dziś
1452 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2003-02-20 do dziś
1552 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-02-20 do dziś
1693 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-02-20 do dziś
1774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-02-20 do dziś
1826 40 Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ2003-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-06 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2003-05-08 do dziś
2. Opis sposobu połączenia lub przekształcenia oraz informacja o uchwalePRZEDSIĘBIORCY ARKADIUSZ MAŁKOWSKI (NR WPISU DO EWIDENCJI HG/050287/01) I TOMASZ MITAS (NR WPISU DO EWIDENCJI HG/0513/01) DZIAŁAJĄCY W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ OD DNIA 15.04.1999 R. POD NAZWĄ „ARTO” SPÓŁKA CYWILNA W DNIU 14.12.2002 R. NA PODSTAWIE ART. 26 §4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ZAWARLI UMOWĘ NA PODSTAWIE KTÓREJ SPÓŁKA ULEGNIE PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNA DZIAŁAJĄCA POD FIRMĄ ARTO -MAŁKOWSKI & MITAS SPÓŁKA JAWNA2003-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotu przejmującego spółkę lub powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Brak nazwy
11. TbdARTO -MAŁKOWSKI & MITAS SPÓŁKA JAWNA2003-05-08 do dziś
3. Tbd00001473082003-05-08 do dziś
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów