GRZEGORZ PELCZAR, WALDEMAR PELCZAR SPÓŁKA JAWNA „BIT”

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000147275
Numer REGON: 370455828
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/399019/22/598]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP3704558282003-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGORZ PELCZAR, WALDEMAR PELCZAR SPÓŁKA JAWNA „BIT”2003-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. KROSNO gmina M. KROSNO miejscowość KROSNO2003-01-17 do dziś
2. Adresulica LWOWSKA nr lokalu 6 kod pocztowy 38-400 poczta KROSNO kraj POLSKA 2003-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.09.2002 R.2003-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SIĘ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 27.09.2002 R.; GRZEGORZ PELCZAR, WALDEMAR PELCZAR SPÓŁKA CYWILNA „BIT”, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ WÓJTA GMINY KROŚCIENKO WYŻNE, NR W REJ. 362, 363, NR REG. 370455828.2003-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELCZAR2003-01-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2003-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELCZAR2003-01-17 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2003-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI POSIADA PAN GRZEGORZ PELCZAR.2003-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELCZAR2003-01-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2003-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2021-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2021-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 05.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 09.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-19 do dziś
3data złożenia 24.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów