AUTOELANTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000146867
Numer REGON: 473152315
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[RDF/311237/21/676]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAUTOELANTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2003-01-13 do dziś
2. Adresulica KOPROWA nr domu 2 A kod pocztowy 91-202 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2003-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19.10.2002 R., KANCELARIA ZBIGNIEW JACEK LIPKE, REP. A 3121/02 -UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-13 do dziś
218.07.2016 R., REP. A NR 3653/2016, NOTARIUSZ WŁODZIMIERZ FIJAŁKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 3660/2014, ZMIENIONO § 2 ORAZ § 7 UMOWY SPÓŁKI.2016-10-11 do dziś
314.11.2016, REP. A NR 5796/2016, NOTARIUSZ WŁODZIMIERZ FIJAŁKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2016-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPROWICZ2003-01-13 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2003-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 000 ZŁ2016-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2016-12-16 do dziś
2. ImionaJOLANTA ALICJA2016-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ2016-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPROWICZ2003-01-13 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2003-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-13 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPROWICZ2003-01-13 do dziś
2. ImionaLESZEK2003-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-13 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 ZE WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2010-04-30 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-10-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-10-11 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-10-11 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-10-11 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-10-11 do dziś
545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2016-10-11 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2016-10-11 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-10-11 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-10-11 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.04.2008 okres 2007 ROK2008-04-25 do dziś
2data złożenia 24.02.2009 okres 2008 R.2009-03-26 do dziś
3data złożenia 13.04.2010 okres 2009 ROK2010-04-30 do dziś
4data złożenia 30.06.2011 okres 2010 ROK2011-08-23 do dziś
5data złożenia 05.04.2012 okres 2011 ROK2012-04-13 do dziś
6data złożenia 19.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-21 do dziś
7data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
8data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
9data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
10data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
11data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
12data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
14data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-04-25 do dziś
22008 R.2009-03-26 do dziś
32009 ROK2010-04-30 do dziś
42010 ROK2011-08-23 do dziś
52011 ROK2012-04-13 do dziś
62012 ROK2013-06-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
112003 R2007-05-22 do dziś
122004 R.2007-05-22 do dziś
132005 R.2007-05-22 do dziś
142006 R.2007-05-22 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 R.2009-03-26 do dziś
22009 ROK2010-04-30 do dziś
32010 ROK2011-08-23 do dziś
42011 ROK2012-04-13 do dziś
52012 ROK2013-06-21 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
102007 ROK2008-05-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów