JDR-ROBERT POLAK, DOROTA POLAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000146804
Numer REGON: 277124813
Numer NIP: 6482368864
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/531262/23/722]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJDR-ROBERT POLAK, DOROTA POLAK SPÓŁKA JAWNA2009-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM2008-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica TATRZAŃSKA nr domu 2 kod pocztowy 41-907 poczta BYTOM kraj POLSKA 2008-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.12.2002 R2003-01-17 do dziś
226.01.2005 R. -ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY2005-02-03 do dziś
306.06.2007 R. ZMIENIONO: PAR. 5; PAR. 62007-10-31 do dziś
415.10.2007 R. ZMIENIONO: PAR. 4; PAR. 10 PKT 4; PAR. 10 PKT 5 ANULOWANO DODANO: PAR. 13; PAR. 14; PAR. 15; PAR. 16; PAR. 172008-01-30 do dziś
501.08.2008 R. ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 2 PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2008-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 31.12.2002 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ, NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2003-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „PROMIX” S.C. ROBERT POLAK, WIOLETTA KRAJEWSKA2003-01-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-01-17 do dziś
3. Numer w rejestrze1774/01/4; 1775/01/42003-01-17 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA ZABRZE2003-01-17 do dziś
5. Numer REGON2771248132003-01-17 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-17 do dziś
TAK2007-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAK2008-01-30 do dziś
2. ImionaROBERT STANISŁAW2008-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-01-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-01-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAK2008-12-12 do dziś
2. ImionaDOROTA2008-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-12-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-12-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA OBU WSPÓLNIKÓW2003-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAK2008-12-12 do dziś
2. ImionaDOROTA2008-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAK2003-01-17 do dziś
2. ImionaROBERT STANISŁAW2003-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON681113008392003-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2003-01-17 do dziś
263 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2003-01-17 do dziś
328 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2003-01-17 do dziś
451 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-01-17 do dziś
574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-01-17 do dziś
674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-01-17 do dziś
765 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-01-17 do dziś
860 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2003-01-17 do dziś
951 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2003-01-17 do dziś
1051 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2003-01-17 do dziś
1163 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2003-01-17 do dziś
1290 02 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI2005-02-03 do dziś
1337 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2005-02-03 do dziś
1422 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-02-03 do dziś
1522 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2005-02-03 do dziś
1636 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2005-02-03 do dziś
1736 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2005-02-03 do dziś
1836 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI2005-02-03 do dziś
1970 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-31 do dziś
2070 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-31 do dziś
2170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-31 do dziś
2252 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-31 do dziś
2352 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2007-10-31 do dziś
2435 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 20.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-08-04 do dziś
2data złożenia 23.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-08 do dziś
3data złożenia 30.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-30 do dziś
4data złożenia 14.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
5data złożenia 27.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-08 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-29 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-18 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-18 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów