APTEKA „REMEDIUM” AB M.AWRAMIENKO, J.BEKUS. SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000146742
Numer REGON: 276261301
Numer NIP: 9691165546
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-08-04
Sygnatura akt[RDF/555858/23/537]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 276261301 NIP 96911655462008-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „REMEDIUM” AB M. AWRAMIENKO, J. BEKUS. SPÓŁKA JAWNA2008-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina PYSKOWICE miejscowość PYSKOWICE2003-01-29 do dziś
2. Adresulica PADEREWSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 44-120 poczta PYSKOWICE kraj POLSKA 2003-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.2002 R.2003-01-29 do dziś
231.03.2005 R. ZMIANA: USTĘPU 4, 6, 7, 10, 13, 172005-04-29 do dziś
307.12.2007 R. -DODANO PAR. 15A 01.01.2008 R. -ZMIENIONO: PAR. 1; PAR. 2; PAR. 5; PAR. 6; PAR. 7; PAR. 10; PAR. 16; PAR. 17, UCHYLONO: PAR. 4; PAR. 11; PAR. 12; PAR. 13; PAR. 21 UMOWY SPÓŁKI2008-02-06 do dziś
401.01.2022 R. - ZMIENIONO: §1 , § 5, § 10 UST. 1, - UCHYLONO: §17, § 242022-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WSPÓLNICY APTEKI „REMEDIUM” AB S.C. E.KAŁA, J.BEKUS O NUMERZE REGON 276261301 PRZEKSZTAŁCILI W DNIU 20.12.2002 R. SPÓŁKĘ CYWILNĄ W JAWNĄ. WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ EDMUND KAŁA BYŁ WPISANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA GLIWICE POD NUMEREM II/1178/2001, NATOMIAST WSPÓLNIK JANUSZ BEKUS W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA TOSZKA POD NUMEREM 794/32/20012003-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-29 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAWRAMIENKO2008-02-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2008-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-02-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-02-06 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEKUS2022-02-25 do dziś
2. ImionaJÓZEFA2022-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2008-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEKUS2022-02-25 do dziś
2. ImionaJÓZEFA2022-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAWRAMIENKO2008-02-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2008-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-02-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-02-25 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-02-25 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2022-02-25 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-21 do dziś
2data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-05-21 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-10 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-14 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów