TAR-NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000146737
Numer REGON: 008422545
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-10-21
Sygnatura akt[RDF/358397/21/885]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0084225452004-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAR-NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 200522003-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat TARNOBRZESKI gmina NOWA DĘBA miejscowość NOWA DĘBA2009-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWA DĘBA ulica SZYPOWSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 39-460 poczta NOWA DĘBA kraj POLSKA 2014-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.11.1989 R. PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE, NOTARIUSZ ZOFIA KRYSIK, REP.NR V-18736/89 UMOWA SPÓŁKI 06.12.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA EWA MROCZEK W WARSZAWIE, REP. A-11571/2002, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA 03.01.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA EWA MROCZEK W WARSZAWIE, REP. A-12/2003, ZMIANA § 12 I § 14 UST. 2 ORAZ TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2003-01-10 do dziś
205.11.2004 REP. A NR 8580/2004 NOTARIUSZ EWA MROCZEK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § § 2, 3, 7, 8 UST. 3.2004-11-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.07.2009 R. REPERTORIUM A NUMER: 2534/2009 NOTARIUSZ LIDIA SERWATKA KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE ZMIANA PAR. 2, PAR. 3, PAR. 62009-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIO2009-11-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2009-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 ZŁ2018-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIO2014-04-03 do dziś
2. ImionaROMAN2014-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2014-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2003-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 PLN2003-01-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIO2009-11-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2009-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-11-19 do dziś
247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-19 do dziś
359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-11-19 do dziś
460 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2009-11-19 do dziś
561 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2009-11-19 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-11-19 do dziś
795 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-11-19 do dziś
895 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2009-11-19 do dziś
942 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-11-19 do dziś
1061 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2018-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.03.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-06-29 do dziś
2data złożenia 21.12.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.2010, 01.01.2011 - 31.12.2011,2013-02-26 do dziś
3data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-03 do dziś
4data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-23 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-15 do dziś
6data złożenia 03.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
7data złożenia 03.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-03 do dziś
8data złożenia 11.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-11 do dziś
9data złożenia 07.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-07 do dziś
10data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-06 do dziś
11data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-06-29 do dziś
201.01.2010 - 31.12.2010, 01.01.2011 - 31.12.2011,2013-02-26 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-15 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-03 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-06 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-06-29 do dziś
201.01.2010 - 31.12.2010, 01.01.2011 - 31.12.2011,2013-02-26 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-15 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów