KASZTELANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000146732
Numer REGON: 690098579
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-10-28
Sygnatura akt[RDF/267930/20/422]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP6900985792003-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKASZTELANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W RZESZOWIE nr w rejestrze 10362003-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEWORSKI gmina KAŃCZUGA miejscowość KAŃCZUGA2017-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KAŃCZUGA ulica UL. WOLNOŚCI nr domu 22 kod pocztowy 37-220 poczta KAŃCZUGA kraj POLSKA 2017-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 27.11.1992 R., KN T.PANEK-WIŚNIOWSKA NOTARIUSZ, REP. A NR 8488/92.2003-01-10 do dziś
207.08.2017R., REP. A NR 1064/2017, NOTARIUSZ RAFAŁ KŁECZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. LWOWSKIEJ 53, UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ UMOWY TJ. PARAGRAFÓW OD 1 DO 34 I WPROWADZENIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY TJ. OD PARAGRAFU 1 DO PARAGRAFU 182017-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHNAK2017-09-27 do dziś
2. ImionaDAWID PRZEMYSŁAW2017-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2017-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-09-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 PLN2003-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHNAK2017-09-27 do dziś
2. ImionaDAWID PRZEMYSŁAW2017-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2017-09-27 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ZYGMUNT2017-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2017-09-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-09-27 do dziś
268 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-09-27 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2017-09-27 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-09-27 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2017-09-27 do dziś
646 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2017-09-27 do dziś
710 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2017-09-27 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-09-27 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-10-06 do dziś
2data złożenia 19.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-06 do dziś
3data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-09 do dziś
4data złożenia 11.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-27 do dziś
5data złożenia 08.08.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-27 do dziś
6data złożenia 08.08.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-27 do dziś
7data złożenia 08.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-27 do dziś
8data złożenia 08.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
9data złożenia 04.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-04 do dziś
10data złożenia 04.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-04 do dziś
11data złożenia 28.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-10-06 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-06 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-07-09 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-27 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-27 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-04 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-04 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-10-06 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-06 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-07-09 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16.09.2000 R. -AKT NOTARIALNY REP. A 4818/2000 KANCELARIA NOTARIALNA K.KOPEĆ W ŁAŃCUCIE2003-01-10 do dziś
30.05.2011 R.2011-10-06 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O UCHYLENIU LIKWIDACJI Z DNIA 25 LIPCA 2006 R.2006-10-31 do dziś
07.07.2017R. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BUDIMEX-TOURIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PODJĘŁO UCHWAŁĘ W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI2017-09-27 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2003-01-10 do dziś
SAMODZIELNIE PRZEZ LIKWIDATORA2011-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKUJDA2005-04-06 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2005-04-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2003-01-10 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16.09.2000 R. -AKT NOTARIALNY REP. A 4818/2000 KANCELARIA NOTARIALNA K.KOPEĆ W ŁAŃCUCIE2003-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów