BUSINESS EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000146602
Numer REGON: 015270831
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2003-04-04
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/5064/3/894]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-04-04 do dziś
2. Adresulica PAWIA nr domu 55 kod pocztowy 01-030 poczta WARSZAWA 2003-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.10.2002 R. MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ WLAZŁO, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 18 LOK. 10A W WARSZAWIE, REP. A-918/2002;2003-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHECHT2003-01-15 do dziś
2. ImionaARI JAY2003-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37500 ZŁOTYCH2003-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZYNECKA2003-01-15 do dziś
2. ImionaKAROLINA EWA2003-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500 ZŁOTYCH2003-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT2003-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHECHT2003-01-15 do dziś
2. ImionaARI JAY2003-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZYNECKA2003-01-15 do dziś
2. ImionaKAROLINA EWA2003-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2003-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoBULIK2003-04-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAŁGORZATA2003-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2003-04-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 20 Z POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY2003-01-15 do dziś
274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-01-15 do dziś
374 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2003-01-15 do dziś
474 40 Z REKLAMA2003-01-15 do dziś
574 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2003-01-15 do dziś
674 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2003-01-15 do dziś
774 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-01-15 do dziś
874 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-15 do dziś
980 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-01-15 do dziś
1091 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2003-01-15 do dziś
1191 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2003-01-15 do dziś
1263 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2003-01-15 do dziś
1392 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO2003-01-15 do dziś
1492 3 INNA DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA2003-01-15 do dziś
1592 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2003-01-15 do dziś
1692 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-15 do dziś
1793 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-15 do dziś
1864 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2003-01-15 do dziś
1971 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2003-01-15 do dziś
2072 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-01-15 do dziś
2172 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-01-15 do dziś
2272 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-01-15 do dziś
2374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-01-15 do dziś
2474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów