„HERRMANN POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000146488
Numer REGON: 930619521
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-09-20
Sygnatura akt[RDF/331187/21/651]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930619521 NIP 91100003422009-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HERRMANN POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 30022003-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość SPALICE2016-09-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SPALICE ulica UL. BOGUSZYCKA nr domu 3 kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA 2016-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 06.03.1992 R. SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA EDMUNDA JUDKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OLEŚNICY, REPERTORIUM A NR 1643/92. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 28.11.2002 R. REPERTORIUM A NR 7794/2002 SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ SOBKOWIAK, ZMIENIONO TREŚĆ PAR.: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, DODANO PAR.: 4A, 12A, 12B, 12C, 15A, 21A, SKREŚLONO PAR.: 6, 7.2003-01-09 do dziś
222.05.2009 R., MARIUSZ ARTUR MUC Z KANCELARII NOTARIALNEJ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, MARIUSZ ARTUR MUC SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 7 A II P, REPERTORIUM A NR 7698/2009, ZMIANA § 4, § 16 UMOWY SPÓŁKI2009-06-16 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 10.08.2016R., REP. A NR 5199/2016, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ ŁOBODĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OLEŚNICY, UL. MICKIEWICZA 5, ZMIENIONO: § 3 UST. 2, § 15A UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2016-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-09 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki„RZECZPOSPOLITA”2004-04-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-09 do dziś
WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRICHTER2019-07-18 do dziś
2. ImionaHENRYK2019-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały104 (SŁOWNIE:STO CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000,00ZŁ (SŁOWNIE:PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2019-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego52000,00 PLN2003-01-09 do dziś
800000,00 PLN2004-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRICHTER2019-07-18 do dziś
2. ImionaHENRYK2019-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2019-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2016-09-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2016-09-20 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-09-20 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 05.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-04-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-07 do dziś
3data złożenia 04.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-21 do dziś
4data złożenia 06.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-17 do dziś
5data złożenia 28.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-07 do dziś
6data złożenia 22.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
7data złożenia 22.02.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-02-26 do dziś
8data złożenia 04.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
9data złożenia 07.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-13 do dziś
10data złożenia 02.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-10 do dziś
11data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
12data złożenia 01.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-08 do dziś
13data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
14data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
15data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
16data złożenia 09.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
17data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
18data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-02-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-13 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-04-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-07 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-21 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-17 do dziś
501.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-07 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
701.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-02-26 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-13 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-08 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów