SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁOBEZIANKA” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000146310
Numer REGON: 810245938
Numer NIP: 8540011796
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2024-01-05
Sygnatura akt[RDF/576355/24/770]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810245938 NIP 85400117962016-02-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁOBEZIANKA” W LIKWIDACJI2012-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr w rejestrze 23912003-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŁOBESKI gmina ŁOBEZ miejscowość ŁOBEZ2018-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOBEZ ulica UL. ŁOŹNICKA nr domu 29 nr lokalu 17 kod pocztowy 73-150 poczta ŁOBEZ kraj POLSKA 2018-06-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSTANKIEWICZ53@INTERIA.PL2018-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu14 GRUDNIA 1992 R.2003-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ADMINISTRUJE ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WŁAŚCICIELI LOKALI, ZARZĄDZA URZĄDZENIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD TOWARZYSZĄCEJ MIESZKANIOM INFRAKSTRUKTURY PRZEKAZANEJ NIEODPŁATNIE PRZEZ AWRSP2003-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-11 do dziś
3data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-28 do dziś
4data złożenia 21.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-10-04 do dziś
5data złożenia 04.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-13 do dziś
6data złożenia 03.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-30 do dziś
7data złożenia 20.12.2010 okres 2009 R.2011-06-08 do dziś
8data złożenia 31.05.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-07 do dziś
9data złożenia 25.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-11 do dziś
10data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-16 do dziś
11data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
12data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
13data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
15data złożenia 30.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-30 do dziś
16data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
17data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
18data złożenia 05.01.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 R.2004-08-18 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-28 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-10-04 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-13 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-30 do dziś
62009 R.2011-06-08 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-07 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁĄ NR 1 Z DN. 05.08.2005 R. UCHWAŁA NR 1 Z DN. 30.09.2005 R. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2006-07-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR -JEDNOOSOBOWO2006-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁEK2007-11-28 do dziś
2. ImionaJERZY2007-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2009-11-04 do dziś
2. ImionaHENRYK2009-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY nr XII GU 93/11 data 19.10.20112011-11-17 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób PRAWOMOCNE POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO, SYGN. AKT XII GUP 25/11 data 21.03.20122012-07-12 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2011-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów