APTEKA „ZDROWIE” GRAŻYNA MESZKA, JOLANTA SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000146233
Numer REGON: 750098923
Numer NIP: 8381550893
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509232/23/67]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „ZDROWIE” GRAŻYNA MESZKA, JOLANTA SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA2003-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina MSZCZONÓW miejscowość MSZCZONÓW2003-01-09 do dziś
2. Adresulica DWORCOWA nr domu 1 kod pocztowy 96-320 poczta MSZCZONÓW kraj POLSKA 2003-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116 GRUDNIA 2002 R.2003-01-09 do dziś
2ANEKS NR 1 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 04.12.2009 R., ZMIENIONO: TREŚĆ PAR. 5.2009-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA „ZDROWIE” GRAŻYNA MESZKA, JOLANTA SZCZEPANIAK SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ2003-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMESZKA2003-01-09 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2003-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2003-01-09 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2003-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE OBU WSPÓLNIKÓW2003-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMESZKA2003-01-09 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2003-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2003-01-09 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2003-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-12-29 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-01 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-01 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192003-01-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów