MASARNIA RADYMNO SPÓŁKA JAWNA O.GRABOWSKA, S.PELC, Ł.PELC

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000146223
Numer REGON: 650969321
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2016-10-25
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/19735/16/340]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMASARNIA RADYMNO SPÓŁKA JAWNA O.GRABOWSKA, S.PELC, Ł.PELC2006-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JAROSŁAWSKI gmina RADYMNO miejscowość RADYMNO2008-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość RADYMNO ulica SZOPENA nr domu 5 kod pocztowy 37-550 poczta RADYMNO kraj POLSKA 2008-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116 MAJA 2000 R -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ. 3 GRUDNIA 2002 R UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH. 3 GRUDNIA 2002 R UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ.2003-01-07 do dziś
231.12.2003 R. ANEKS NR 1/2003 -PKT 1 CZĘŚCI WSTĘPNEJ, PAR. 2, PAR. 4 UST. 1, PAR. 8 PKT 1, PAR. 9.2004-03-16 do dziś
331.12.2005 R. CZEŚĆ WSTĘPNA PKT 3 PAR. 2, PAR. 4, PAR. 8, PAR. 92006-02-16 do dziś
407.01.2008 R REP. A NR 70/2008 NOTARIUSZ STANISŁAW RADYK, KANCELARIA NOTARIALNA, 37-700 PRZEMYŚL UL. SŁOWACKIEGO 32 § 3, § 5. 16.01.2008 ROK REP. A NR 212/2008 NATARIUSZ STANISŁAW RADYK, KANCELARIA NOTARIALNA 37-700 PRZEMYŚL, UL. SŁOWACKIEGO 32 § 42008-02-19 do dziś
530.10.2009 R. -PAR. 52009-12-10 do dziś
6ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 25.02.2014 R. DOTYCZY PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 03.12.2002 R.2014-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale16 MAJA 2000 R POWSTAŁA SPÓŁKA CYWILNA POD NAZWĄ „A.PELC, O.GRABOWSKA, S.PELC FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA SPÓŁKA CYWILNA” W MAŁKOWICACH 94. W DNIU 3 GRUDNIA 2002 R WSPÓLNICY WW. SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z PRZEKROCZENIEM PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG W DWÓCH KOLEJNYCH LATACH OBRACHUNKOWYCH RÓWNOWARTOŚCI W WALUCIE POLSKIEJ 400 000 EURO PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU W TRYBIE 26 PAR. 4 KSH SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2003-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA2003-01-07 do dziś
2. ImionaOLGA2003-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-06-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-06-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-06-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELC2003-01-07 do dziś
2. ImionaSYLWESTER MACIEJ2003-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-06-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-06-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-06-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELC2006-02-16 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2006-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2006-02-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-02-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY I PROKURENCI, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA.KAŻDY WSPÓLNIK I PROKURENT MOŻE BEZ UPRZEDNIEJ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PROWADZIĆ SPRAWY NIE PRZEKRACZAJĄCE ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2003-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA2003-01-07 do dziś
2. ImionaOLGA2003-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELC2003-01-07 do dziś
2. ImionaSYLWESTER MACIEJ2003-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELC2006-02-16 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2006-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2009-12-10 do dziś
210 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2009-12-10 do dziś
310 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2009-12-10 do dziś
446 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2009-12-10 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-12-10 do dziś
647 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-10 do dziś
747 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-10 do dziś
847 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-10 do dziś
947 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-10 do dziś
1043 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-06-13 do dziś
1143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-07-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-16 do dziś
4data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
5data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
6data złożenia 10.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
7data złożenia 06.11.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-12-10 do dziś
8data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-05 do dziś
9data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-31 do dziś
10data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-21 do dziś
11data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-27 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
13data złożenia 30.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-12-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-05 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-31 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-21 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-27 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów