ENBEEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000145912
Numer REGON: 012076577
Numer NIP: 5240102435
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2015-11-18
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/47691/15/437]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012076577 NIP 52401024352012-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENBEEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 284502003-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-01-16 do dziś
2. Adresulica DĄBROWSZCZAKÓW nr domu 8 nr lokalu 108 kod pocztowy 03-476 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.06.1991 R. AKT NOTARIALNY NOT. WŁODZIMIERZ JARZYŁO KN W WARSZAWIE UL. SŁOWACKIEGO 6/8 REP. A 2211/91 16.12.2002 R. AKT NOTARIALNY NOT. MAŁGORZATA PASZKOWSKA PAWELEC, KN W MIŃSKU MAZOWIECKIM UL. KONSTYTUCJI 3GO MAJA 2, REP. A 6648/2002 -TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2003-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROT2003-01-16 do dziś
2. ImionaMARIAN KRZYSZTOF2003-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 20 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁ2003-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUTYN2003-01-16 do dziś
2. ImionaJERZY EUZEBIUSZ2003-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 20 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁ2003-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 PLN2003-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM2003-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROT2003-01-16 do dziś
2. ImionaMARIAN KRZYSZTOF2003-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUTYN2003-01-16 do dziś
2. ImionaJERZY EUZEBIUSZ2003-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2003-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy192 11 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO ORAZ USŁUGI POKREWNE2003-01-16 do dziś
292 12 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZDYSTRYBUCJĄ FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO ORAZ USŁUGI POKREWNE2003-01-16 do dziś
392 13 USŁGI ZWIĄZANE Z WYŚWIETLANIEM FILMÓW I TAŚM WIDEO2003-01-16 do dziś
492 31 USŁGI W ZAKRESIE TWÓRCZOŚCI I WYKONAWSTWA ARTYSTYCZNEGO I LITERACKIEGO2003-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.09.2012 okres 01.01.2007 - 31.12.20072012-10-08 do dziś
2data złożenia 18.09.2012 okres 01.01.2008 - 31.12.20082012-10-08 do dziś
3data złożenia 18.09.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.20092012-10-08 do dziś
4data złożenia 18.09.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-10-08 do dziś
5data złożenia 18.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
6data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów