„ARTPRESS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000145881
Numer REGON: 190529523
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2014-04-23
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/26364/13/283]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP1905295232003-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTPRESS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 62322003-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2003-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica ——- nr domu ——- nr lokalu ——- kod pocztowy ——- poczta ——- kraj POLSKA 2014-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.07.1991 R. NOT W.RYDZKOWSKA, KANCELARIA NOT.NR 53 W GDYNI, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 87, REP. A 1233/1991 -16.12.2002 R. NOT.B.KAWALEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UL. ABRAHAMA 25/3, REP. A 7188/2002 -ZMIANA: SKREŚLENIE TEKSTU POPRZEDZAJĄCEGO PAR. 1 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA PAR. 1, PAR. 2, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 15, SKREŚLENIE PAR. 12, PAR. 14 UMOWY ZMIANA NUMERACJI, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2003-01-07 do dziś
208-10-2004, REPERTORIUM A NR 4429/2004 NOTARIUSZ EWA PANC KANCELARIA NOTARIALNA 80-246 GDAŃSK, UL. PNIEWSKIEGO 6/2, ZMIANA PAR. 6, PAR. 72005-12-15 do dziś
324.07.2006 -AKT NOTARIALNY, REP. A NR 3747/2006, NOTARIUSZA EWA PANC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. PNIEWSKIEGO 6/2 ZMIANA PAR. 52006-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARP2003-01-07 do dziś
2. ImionaAGATA MAŁGORZATA2003-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały488 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.800,00 PLN2006-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125000,00 ZŁ2006-11-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2003-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECHOWSKI2003-01-07 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2003-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2003-01-07 do dziś
222 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-01-07 do dziś
324 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-01-07 do dziś
425 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2003-01-07 do dziś
526 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH2003-01-07 do dziś
627 PRODUKCJA METALI2003-01-07 do dziś
728 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2003-01-07 do dziś
829 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-07 do dziś
930 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2003-01-07 do dziś
1031 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-07 do dziś
1132 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2003-01-07 do dziś
1202 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2003-01-07 do dziś
1333 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2003-01-07 do dziś
1434 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP2003-01-07 do dziś
1535 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2003-01-07 do dziś
1636 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-07 do dziś
1737 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW2003-01-07 do dziś
1840 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ2003-01-07 do dziś
1945 BUDOWNICTWO2003-01-07 do dziś
2050 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2003-01-07 do dziś
2151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2003-01-07 do dziś
2252 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-01-07 do dziś
2315 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2003-01-07 do dziś
2455 HOTELE I RESTAURACJE2003-01-07 do dziś
2560 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2003-01-07 do dziś
2661 TRANSPORT WODNY2003-01-07 do dziś
2763 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2003-01-07 do dziś
2870 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2003-01-07 do dziś
2971 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-01-07 do dziś
3072 INFORMATYKA2003-01-07 do dziś
3173 NAUKA2003-01-07 do dziś
3292 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2003-01-07 do dziś
3393 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2003-01-07 do dziś
3416 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-01-07 do dziś
3517 WŁÓKIENNICTWO2003-01-07 do dziś
3618 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2003-01-07 do dziś
3719 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2003-01-07 do dziś
3820 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2003-01-07 do dziś
3921 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2003-01-07 do dziś
4074 40 Z REKLAMA2006-11-02 do dziś
4174 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2006-11-02 do dziś
4274 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2006-11-02 do dziś
4374 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-13 do dziś
2data złożenia 30.06.2006 okres 20052006-07-11 do dziś
3data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-07-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-13 do dziś
220052006-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów