SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMENA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000145789
Numer REGON: 016291321
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2016-08-30
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/57667/16/890]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP0162913212003-02-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMENA”2003-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze ARS 35262003-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻELAZNA nr domu 67 nr lokalu 13 kod pocztowy 00-871 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105.01.2000 R. UCHWALONO TEKST STATUTU ZŁOŻONY PONOWNIE 02.12.2002 R.2003-02-05 do dziś
212 WRZEŚNIA 2003 R. ORAZ 26.11.2003 R., ZMIANA §§ 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 56; 57; 58; 59; SKREŚLA SIĘ §§ OD 60 DO 86, ZAŚ §§ OD 87 DO 95 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ OD 60 DO 68, §§ 96 -97 SKREŚLONO, ZMIANA §93 PKT 3 ORAZ §94 PKT 3 OBECNIE §66 PKT 3 I §67 PKT 3.2003-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2003-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKASPROWIAK2003-02-05 do dziś
2. ImionaJULIUSZ TADEUSZ2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-05 do dziś
21. NazwiskoGWISZCZ2003-02-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAROSŁAW2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-02-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKI2003-02-05 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ ZBIGNIEW2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZCZAK2003-02-05 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BEATA2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDNIAKIEWICZ2003-02-05 do dziś
2. ImionaJOLANTA STANISŁAWA2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.11.2001 -31.10.2002 data złożenia 14.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.11.2001 -31.10.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.11.2001 -31.10.20022003-12-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.11.2002 -31.10.2003 data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.11.2002 -31.10.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.11.2002 -31.10.20032004-07-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.11.2003 -31.12.2004 data złożenia 19.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.11.2003 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.11.2003 -31.12.20042006-01-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów