TAPI REKLAMA I DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000145760
Numer REGON: 015290006
Numer NIP: 5222670703
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2012-08-29
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/35902/12/94]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0152900062003-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAPI REKLAMA I DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY nr w rejestrze 330252003-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-01-09 do dziś
2. Adresulica SZYSZKOWA nr domu 41 kod pocztowy 02-285 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.05.1992 R. NOT. AGNIESZKA STYBEL K.N. W-WIE UL. SIENKIEWICZA 12/14 REP. A 812/92 30.08.2002 R. NOT. MARTYNA GONSTAŁ K.N. W W-WIE UL. KRASKI 31 REP. A 1247/2002 W §2, §5, §8, §9, §10, §18, §19, TEKST JEDNOLITY2003-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASKA2003-01-09 do dziś
2. ImionaAGATA ZOFIA2003-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3600 ZŁ2003-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASKI2003-01-09 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2003-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400 ZŁ2003-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2003-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASKA2003-01-09 do dziś
2. ImionaAGATA ZOFIA2003-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoŁASKI2003-01-09 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2003-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-09 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2003-01-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2003-01-09 do dziś
222 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2003-01-09 do dziś
322 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2003-01-09 do dziś
451 18 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-09 do dziś
551 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2003-01-09 do dziś
651 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2003-01-09 do dziś
752 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-01-09 do dziś
874 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2003-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-07-19 do dziś
3data złożenia 07.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-28 do dziś
4data złożenia 30.06.2007 okres 20062007-08-02 do dziś
5data złożenia 24.06.2008 okres 20072008-07-03 do dziś
6data złożenia 15.06.2010 okres 20092010-07-21 do dziś
7data złożenia 06.07.2012 okres 20112012-08-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-28 do dziś
220062007-08-02 do dziś
320072008-07-03 do dziś
420092010-07-21 do dziś
520112012-08-29 do dziś
620082009-12-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-08-11 do dziś
22005 ROK2006-07-28 do dziś
320062007-08-02 do dziś
420072008-07-03 do dziś
520092010-07-21 do dziś
620112012-08-29 do dziś
720082009-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów