FIRMA HANDLOWA „DAKAR” PIOTR SZOSTAK, MARCIN WÓJCIK - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000145679
Numer REGON: 370302680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503240/23/484]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „DAKAR” PIOTR SZOSTAK, MARCIN WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA2003-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO2003-01-03 do dziś
2. Adresulica METZGERA nr domu 4 kod pocztowy 38-200 poczta JASŁO kraj POLSKA 2003-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.03.1996 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 31.07.2001 -ANEKS NR 2 DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 30.09.2001 -ANEKS NR 3 DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 30.10.2002 -UCHWAŁA OPRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ 31.10.2002 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2003-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH Z DNIA 30.10.2002 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ DOTYCHCZASOWA REJESTRACJA: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA JASŁA MARCIN WÓJCIK 545/2001, PIOTR SZOSTAK 260/20012003-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOSTAK2003-01-03 do dziś
2. ImionaPIOTR2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2003-01-03 do dziś
2. ImionaMARCIN ARTUR2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA KAŻDY WSPÓLNIK, PRZY CZYM UMOWY I INNE OŚWIADCZENIA WOLI O SKUTKACH FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 10.000 ZŁOTYCH PODEJMUJĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.2003-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOSTAK2003-01-03 do dziś
2. ImionaPIOTR2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2003-01-03 do dziś
2. ImionaMARCIN ARTUR2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2021-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2021-09-08 do dziś
246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2021-09-08 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-09-08 do dziś
447 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2021-09-08 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA CIĘŻARÓWEK Z KIEROWCĄ2021-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2011-10-27 do dziś
2data złożenia 10.11.2011 okres 01.01.2007 -31.12.20072012-01-13 do dziś
3data złożenia 09.10.2012 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-11-19 do dziś
4data złożenia 10.12.2012 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-01-21 do dziś
5data złożenia 12.12.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-01-29 do dziś
6data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2011-10-27 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072012-01-13 do dziś
301.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-11-19 do dziś
401.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-01-21 do dziś
501.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-01-29 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-04 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-16 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-07 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-06-01 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-06-01 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-06-01 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-06-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-06-01 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-22 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów