„DOBRELAMPY” SPÓŁKA JAWNA MARCIN PADUCH, KAMIL RACZKO

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000145609
Numer REGON: 017018047
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-06
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-03-23
Sygnatura akt[RDF/281925/21/423]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017018047 NIP 11322739132009-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBRELAMPY” SPÓŁKA JAWNA MARCIN PADUCH, KAMIL RACZKO2016-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-01-05 do dziś
2. Adresulica ALEJA SOLIDARNOŚCI nr domu 129/131 kod pocztowy 00-898 poczta WARSZAWA 2006-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 29.11.2000 R., ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 15.11.2001 R., UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 30.11.2002 R.2003-01-06 do dziś
2TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 04.01.2010 R.2010-02-04 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 2/2016 Z DNIA 02.01.2016, ZMIENIONO: TREŚĆ PREAMBUŁY, §2, PKT.1, §3, §8, §13, DODANO DO §7 PKT 4.2016-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-06 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ „DOBRELAMPY” Z DNIA 30.11.2002 R. I 10.12.2002 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 551 § 2 KSH. DOTYCHCZASOWA SPÓŁKA ZAREJESTROWANA BYŁA W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ: DLA WALDEMARA RACZKO URZĄD DZIELNICY PRAGA PŁD GMINY WARSZAWA-CENTRUM POD NUMEREM 31951 -DLA KAMILA KAROLA RACZKO -URZĄD DZIELNICY PRAGA PŁD GMINY WARSZAWA-CENTRUM POD NUMEREM 21131 DLA HENRYKA MARCINA PADUCHA BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI POD NUMEREM 63432003-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPADUCH2003-01-06 do dziś
2. ImionaMARCIN HENRYK2003-01-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKO2003-01-06 do dziś
2. ImionaKAMIL KAROL2003-01-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2003-01-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-06 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2003-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPADUCH2003-01-06 do dziś
2. ImionaMARCIN HENRYK2003-01-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKO2003-01-06 do dziś
2. ImionaKAMIL KAROL2003-01-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-02-04 do dziś
227 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-02-04 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-03-27 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-04 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 23.06.20202020-06-23 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów