CUKIERNIA „KINGA” POSKROBKO I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000145469
Numer REGON: 002346040
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-05-27
Sygnatura akt[RDF/383716/22/421]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0023460402002-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA „KINGA” POSKROBKO I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2019-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2002-12-31 do dziś
2. Adresulica MIESZKA I nr domu 14 nr lokalu 1A kod pocztowy 15-054 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2002-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.03.1993 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ2002-12-31 do dziś
220.03.2003 R. W KN DANUTY ŁASKI W BIAŁYMSTOKU, REP. A 788/2003 W PAR. 4 DODANO UST. 22003-03-31 do dziś
320.05.2003 R. -UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2003-06-02 do dziś
410.09.2004 R. W KN ANDRZEJA JANUSZA ŁUPIŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A 3674/2004 W § 4 DODANO UST. 32004-10-07 do dziś
501.02.2019 R. ZMIENIONO PREAMBUŁĘ, § 1, § 2, § 4, § 10, W § 13 NADANO NOWE BRZMIENIE: DOTYCHCZASOWA TREŚĆ STAŁA SIĘ UST. 1, DODANO UST. 22019-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 551 PAR. 2 UCHWAŁĄ NR 2 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEKSZTAŁCONO 24.12.2002 R. „CUKIERNIA KINGA” JADWIGA I WITOLD POSKROBKO SPÓŁKĘ CYWILNĄ WSPÓLNICY: JADWIGA POSKROBKO WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM 60459 PRZEZ URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU WITOLD POSKROBKO WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM 60460 PRZEZ URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU2002-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSKROBKO2002-12-31 do dziś
2. ImionaWITOLD2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSKROBKO2002-12-31 do dziś
2. ImionaJADWIGA2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-12-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSKROBKO NIERADKA2019-03-20 do dziś
2. ImionaKINGA2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSKROBKO2019-03-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSKROBKO2002-12-31 do dziś
2. ImionaWITOLD2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSKROBKO NIERADKA2019-03-20 do dziś
2. ImionaKINGA2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSKROBKO2002-12-31 do dziś
2. ImionaJADWIGA2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSKROBKO2019-03-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2019-07-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-24 do dziś
210 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-07-24 do dziś
347 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-24 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-24 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-24 do dziś
647 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-24 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-07-24 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-07-24 do dziś
977 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2019-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-16 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów