FIRMA HANDLOWA „GERMOT” WACŁAW KRET, JERZY PIĄTKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000145223
Numer REGON: 370481620
Numer NIP: 6852003251
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503311/23/370]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-12-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP3704816202002-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „GERMOT” WACŁAW KRET, JERZY PIĄTKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2002-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO2002-12-23 do dziś
2. Adresulica MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 38-200 poczta JASŁO 2003-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA DN. 8.11.1999 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA DN. 30.10.2002 R.2002-12-23 do dziś
2ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 18.08.2010 R. -ZMIANA: PAR. 4, PAR. 12 UST. 4, PAR. 21 UST. 1 PKT 5, PAR. 21 UST. 22011-09-27 do dziś
3DATA ZMIANY UMOWY: 20.05.2015 R., ZMIANA PAR. NR 62021-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-12-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA „GERMOT” WPISANEJ DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 330/99, POSIADAJĄCEJ REGON 370481620 W SPÓŁKĘ JAWNĄ UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.10.2002 R.2002-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRET2002-12-23 do dziś
2. ImionaWACŁAW2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-12-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTKOWSKI2002-12-23 do dziś
2. ImionaJERZY2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-12-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK DO KWOTY 10.000 ZŁ W SKUTKACH FINANSOWYCH, POWYŻEJ TEJ KWOTY -DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE (PAR. 12 UMOWY SPÓŁKI). DECYZJE O NABYCIU RZECZY, PRAW MAJĄTKOWYCH, KREDYTÓW LUB POŻYCZEK O WAROŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000 ZŁ PODEJMUJĄ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE W FORMIE UCHWAŁY.2002-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRET2002-12-23 do dziś
2. ImionaWACŁAW2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTKOWSKI2002-12-23 do dziś
2. ImionaJERZY2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-12-23 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2021-01-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2021-01-11 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2021-01-11 do dziś
346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2021-01-11 do dziś
446 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2021-01-11 do dziś
546 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2021-01-11 do dziś
647 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-11 do dziś
747 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-11 do dziś
847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-11 do dziś
947 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 16.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032005-03-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-10-19 do dziś
3data złożenia 24.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-28 do dziś
4data złożenia 22.02.2008 okres 01.01.2006-31.12.20062008-03-05 do dziś
5data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
6data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
9data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-28 do dziś
10data złożenia 13.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-27 do dziś
11data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
12data złożenia 02.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-25 do dziś
13data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
14data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
15data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
16data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
17data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
18data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
19data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
20data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
21data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-28 do dziś
201.01.2006-31.12.20062008-03-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-28 do dziś
82012 ROK2013-06-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów