BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000145186
Numer REGON: 634416557
Numer NIP: 7881857938
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/452577/22/486]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-12-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP6344165572006-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SPÓŁKA JAWNA2021-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat NOWOTOMYSKI gmina ZBĄSZYŃ miejscowość ZBĄSZYŃ2002-12-23 do dziś
2. Adresulica WARSZAWSKA nr domu 20 kod pocztowy 64-360 poczta ZBĄSZYŃ kraj POLSKA 2002-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.11.2002 R.2002-12-23 do dziś
215.03.2004 R. ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI.2004-04-22 do dziś
320.12.2005 R. -DODANIE § 29 A. 02.01.2006 R. -ZMIANA § 6, § 7, § 8, § 14.2006-02-14 do dziś
4ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 20.11.2002 R., ZAWARTY W DNIU 17.04.2012 R. W ZBĄSZYNIU ZMIANA § 5 UMOWY.2012-05-04 do dziś
5ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 28.10.2020R. W ZAKRESIE §2 UMOWY. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 24.11.2020R. W ZAKRESIE §6, §7, §8 UMOWY. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 03.02.2021R. W ZAKRESIE §5 I §14 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2021-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUJ2002-12-23 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-12-23 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUJ2006-02-14 do dziś
2. ImionaBOŻENA2006-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-02-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-02-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-02-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ OBIE WSPÓLNICZKI EWA KLUJ I BOŻENA KLUJ, KAŻDA Z NICH SAMODZIELNIE. WSPÓLNIK BAYRISCHE PILZBÖRSE GMBH Z SIEDZIBĄ W MONACHIUM JEST POZBAWIONY PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2021-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUJ2002-12-23 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUJ2006-02-14 do dziś
2. ImionaBOŻENA2006-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2012-05-04 do dziś
201 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2012-05-04 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-05-04 do dziś
410 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2012-05-04 do dziś
510 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-05-04 do dziś
646 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2012-05-04 do dziś
710 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2012-05-04 do dziś
852 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-05-04 do dziś
901 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2012-05-04 do dziś
1046 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2021-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 16.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-06-24 do dziś
2data złożenia 25.05.2006 okres 2005 R.2006-06-01 do dziś
3data złożenia 17.04.2009 okres 2007 R.2009-04-30 do dziś
4data złożenia 09.08.2010 okres 2008 ROK2010-09-02 do dziś
5data złożenia 06.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-19 do dziś
6data złożenia 30.04.2007 okres 2006 R.2007-05-23 do dziś
7data złożenia 14.02.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-04-08 do dziś
8data złożenia 14.02.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-08 do dziś
9data złożenia 12.02.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-24 do dziś
10data złożenia 12.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-24 do dziś
11data złożenia 13.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
12data złożenia 23.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
13data złożenia 24.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
14data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
15data złożenia 22.03.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-02 do dziś
16data złożenia 22.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-02 do dziś
17data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-01 do dziś
18data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
19data złożenia 02.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
20data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-06-01 do dziś
22007 R.2009-04-30 do dziś
32008 ROK2010-09-02 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-19 do dziś
52006 R.2007-05-23 do dziś
601.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-04-08 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-08 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów