ENERGETYKA CIEPLNA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000145157
Numer REGON: 730014327
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/305266/21/621]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP7300143272003-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYKA CIEPLNA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SIERADZU SĄD GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 4652003-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat WIELUŃSKI gmina WIELUŃ miejscowość WIELUŃ2003-01-10 do dziś
2. Adresulica CIEPŁOWNICZA nr domu 26 kod pocztowy 98- 300 poczta WIELUŃ kraj POLSKA 2003-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.06.2003 -KANCELARIA NOTARIALNA W WIELUNIU, NOTARIUSZ ANNA MUSIAŁA, REPERTORIUM A NR 2852/2003 ZMIANA § 5, § 6, § 11, § 13, § 17.2003-09-11 do dziś
221.06.2004 NR REPERTORIUM A 3039/2004, KANCELARIA NOTARIALNA UL. KILIŃSKIEGO 23, 98-300 WIELUŃ, NOTARIUSZ ANNA MUSIAŁA ZMIANY DOTYCZĄ § 16 UST. 6.2004-09-06 do dziś
324.05.2005 R. -REPERTORIUM A NR 2396/2005, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELUNIU, NOTARIUSZ ANNA MUSIAŁA -ZMIANY DOTYCZĄ § 16 PKT 8 LIT. G UMOWY.2005-06-29 do dziś
409.10.1991 R. PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WIELUNIU, NOTARIUSZ MGR IWONA KARASIAK, NR REPERTORIUM A 4428/1991;2006-08-19 do dziś
509.06.2009 R., REPERTORIUM A NR 3587/2009, NOTARIUSZ DOROTA KAMIENIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELUNIU, ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI.2009-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA W WIELUNIU2003-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0005256592003-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 3.712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.969.600,00 ZŁOTYCH2003-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELUŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA2003-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0004873732003-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2.813 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.250.400,00 ZŁOTYCH2003-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„TRANSBED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2768008382009-10-09 do dziś
4. Numer KRS0000155172 2009-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3314 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.651.200 ZŁOTYCH2009-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego7871200,00 PLN2003-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport17677668, 70 PLN2003-01-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH POCIĄGAJĄCYCH ZA SOBĄ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA LUB ZMIAN W MAJĄTKU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRESU ZWYKŁEGO ZARZĄDU: PREZES LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU. 2. WE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH SPRAWACH: PREZES I WICEPREZES ORAZ PREZES LUB WICEPREZES WSPÓLNIE Z POZOSTAŁYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.2003-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNAREK2011-09-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ZENON2011-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARSKI2003-01-10 do dziś
2. ImionaZYGMUNT STANISŁAW2003-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLA2003-01-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2003-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2003-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTALA2003-01-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KAZIMIERZ2003-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-10 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOBCZAK2011-03-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JERZY2011-03-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-03-29 do dziś
21. NazwiskoNOWAKOWSKI2009-10-09 do dziś
2. ImionaJAN MIROSŁAW2009-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-09 do dziś
31. NazwiskoOGIELA2004-09-06 do dziś
2. ImionaMARIAN2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-07-31 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-07-31 do dziś
333 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2009-07-31 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-07-31 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-07-31 do dziś
643 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-07-31 do dziś
747 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-07-31 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-07-31 do dziś
935 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2020-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 14.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001-31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012003-01-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 27.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-06 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
5data złożenia 12.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-19 do dziś
6data złożenia 28.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-12 do dziś
7data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007 R -31.12.2007 R2008-09-26 do dziś
8data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
9data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
10data złożenia 10.06.2011 okres 2010 ROK2011-09-20 do dziś
11data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
12data złożenia 04.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
13data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
14data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
15data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
16data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
17data złożenia 28.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
18data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
19data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-08-19 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-12 do dziś
301.01.2007 R -31.12.2007 R2008-09-26 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
62010 ROK2011-09-20 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-19 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-12 do dziś
401.01.2007 R -31.12.2007 R2008-09-26 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
72010 ROK2011-09-20 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
201.01.2005- 31.12.20052006-08-19 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-12 do dziś
401.01.2007 R -31.12.2007 R2008-09-26 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
72010 ROK2011-09-20 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów