SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000145091
Numer REGON: 001384764
Numer NIP: 7240004225
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-06-14
Sygnatura akt[RDF/389292/22/226]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013847642003-01-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNA”2003-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI nr w rejestrze RS 21302003-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2003-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica OGNISKOWA nr domu 13 A kod pocztowy 93-329 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2009-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.01.1989 R.; UCHWAŁĄ NR 6 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 24.06.02 R., PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.2003-01-07 do dziś
228.05.2003 R. ZMIANA § 3 UST. 2 PKT 1, § 4 UST. 2, UST. 4 PKT 2 I 3, UST. 5 I 6, § 5 UST. 5 PKT 1 I 2, § 6 PKT 6, § 7 PKT 6 I PKT 10, W § 10 DODANO UST. 3, A DOTYCHCZASOWY UST. 3 OTRZYMAŁ OZNACZENIE UST. 4, ZMIANA § 11 UST. 2 LIT. A/, § 12 UST. 2, § 20 UST. 1, 3, 4, § 21, § 22, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 33, § 34, § 46.2003-10-09 do dziś
321.06.2004 R.-ZMIANA § 9 USTĘP 1 STATUTU2004-08-30 do dziś
4UCHWAŁA NR 2/2006 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 31.05.2006 R. -ZMIANA § § 4, 5, 6, 8, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 54, 56, 57, 58, 62, 68, 83 STATUTU2006-12-14 do dziś
528.11.2007 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI O PRZYJĘCIU NOWEGO STATUTU2008-02-27 do dziś
6UCHWAŁAMI CZĘSCI WALNEGO ZGROMADZENIA: NR 6/08 Z DNIA 26.05.2008 R., NR 6/08 Z DNIA 27.05.2008 R., NR 6/08 Z DNIA 28.05.2008 R., NR 4/08 Z DNIA 29.05.2008 R., NR 6/08 Z DNIA 30.05.2008 R. ZMIENIONO STATUT SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE: § 15 UST 1, § 27 UST 4, § 34 UST 7, § 35 UST 1, W § 64 SKREŚLONO UST 7 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ USTĘPÓW 8 I 9 NA USTĘPY 7, 82008-07-30 do dziś
7UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA NR 6/18 Z DNIA 25.05.2018 R., NR 6/18 Z DNIA 08.06.2018R. Z DNIA 29.05.2018 R., NR 6/18 Z DNIA 05.06.2018 R., NR ZMIENIONO STATUT W ZAKRESIE: §3 UST.2; §4; §5; §6; §7; §8; §9; §10; §11-15; §16-21; §23 UST.2; §25 UST.1; §27; §28; §31-37; §38-49; §51-54; §55; §56-60; §61; §62 UST.2; §64 UST.4-8; §65 PKT 4; §66 UST.1; §67 UST.3; §70 UST.1; §76 UST.2; §81 UST.2 I UST.4; §85 UST.2; W §88 SKREŚLA SIĘ PUNKTY 17 I 19 I ZMIENIA NUMERACJĘ PUNKTU 18 NA 17 NA; §89 UST.2; ZMIENIONO NUMERACJĘ § 62-99 NA KOLEJNE OD § 48 DO 85; ROZDZIAŁ XIX. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI OTRZYMUJE OZNACZENIE XI, ZMIENIONO NUMERACJĘ §100-105 NA § 86 - 91; ROZDZIAŁ XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE OTRZYMUJE OZNACZENIE XII, §106 OTRZYMUJE OZNACZENIE § 922018-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTRZELECKA2021-11-15 do dziś
2. ImionaDOROTA KATARZYNA2021-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2021-11-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-15 do dziś
21. NazwiskoTORZEWSKI2017-09-28 do dziś
2. ImionaCEZARY EUGENIUSZ2017-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2021-11-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWICZ2017-04-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2017-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKA2017-04-27 do dziś
2. ImionaURSZULA2017-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCZYK2017-04-27 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JÓZEF2017-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEWERYN2017-04-27 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2017-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPERSKI2017-04-27 do dziś
2. ImionaHENRYK ANDRZEJ2017-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-27 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁAS2017-04-27 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-04-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-04-27 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-04-27 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-04-27 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-04-27 do dziś
543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-04-27 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2017-04-27 do dziś
781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2017-04-27 do dziś
881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-04-27 do dziś
990 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2017-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 10.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-01-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 08.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-30 do dziś
4data złożenia 04.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-12-14 do dziś
5data złożenia 04.10.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-12-14 do dziś
6data złożenia 13.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
7data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
8data złożenia 31.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-16 do dziś
9data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
10data złożenia 26.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
11data złożenia 27.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-25 do dziś
12data złożenia 19.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-25 do dziś
13data złożenia 17.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
14data złożenia 16.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-27 do dziś
15data złożenia 16.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-27 do dziś
16data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
17data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
18data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
19data złożenia 06.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
20data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
21data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-12-14 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-12-14 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-16 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-25 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-01-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-09 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-30 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-12-14 do dziś
501.01.2004 -31.12.20042006-12-14 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-16 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-25 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-25 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-27 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-27 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów