„EKO-WET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000144841
Numer REGON: 192102409
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2018-10-22
Sygnatura akt[RDF/878337/18/275]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP1921024092002-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EKO-WET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr w rejestrze 150112002-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2002-12-31 do dziś
2. Adresulica ŚLĄSKA nr domu 64 nr lokalu 4 kod pocztowy 81-304 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2002-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.09.2000 R. NOTARIUSZ LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA W GDYNI REP. A NR 2306/2000 09.12.2002 R. ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA OGONOWSKA Z KANCELARII NOTARIUSZY EWA JEZIORSKA, JOANNA SOLECKA S.C. W GDYNI ZMIANY: PAR. 2, PAR. 6, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 22 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2002-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIELEWSKI2002-12-31 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KAZIMIERZ2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ2002-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITAWA2002-12-31 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.800,00 ZŁ2006-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2002-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14000,00 PLN2002-12-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIEWSKI2002-12-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RYSZARD2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIELEWSKI2002-12-31 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KAZIMIERZ2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-31 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITAWA2002-12-31 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-31 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2002-12-31 do dziś
274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-12-31 do dziś
374 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-12-31 do dziś
474 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2002-12-31 do dziś
574 40 Z REKLAMA2002-12-31 do dziś
629 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-12-31 do dziś
740 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ2002-12-31 do dziś
851 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-12-31 do dziś
952 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-12-31 do dziś
1060 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2002-12-31 do dziś
1165 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH2002-12-31 do dziś
1271 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-12-31 do dziś
1374 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2002-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.04.2006 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-04-20 do dziś
2data złożenia 07.04.2006 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-04-20 do dziś
3data złożenia 27.12.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-01-10 do dziś
4data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-07-25 do dziś
5data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-07-25 do dziś
6data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-07-25 do dziś
7data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-07-25 do dziś
8data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-25 do dziś
9data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-25 do dziś
10data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-25 do dziś
11data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
12data złożenia 22.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-07-25 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-07-25 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-07-25 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-07-25 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-25 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-25 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2014-06-012014-07-25 do dziś