SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MŁODYCH PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000144600
Numer REGON: 000987035
Numer NIP: 8790169297
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-08-18
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/7920/23/59]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009870352003-01-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MŁODYCH PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA2003-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 3542003-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2003-01-15 do dziś
2. Adresulica BALONOWA nr domu 3 nr lokalu 1A kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2003-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 30.07.1982 R. STATUT SPÓŁDZIELNI-UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 23.05.2002 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2003-01-15 do dziś
224.06.2004 R. ZMIANA W PAR. 20: - UST. 3 I 4 OZNACZA SIĘ ODPOWIEDNIO JAKO UST. 5 I 6, - DODAJE SIĘ UST. 3 I 4 W NOWYM BRZMIENIU2004-10-12 do dziś
327.04.2006 R. -UCHYLONO POPRZEDNI STATUT I PRZYJĘTO NOWY2006-05-24 do dziś
417.04.2008 R. -USUNIĘTO: § 4 UST. 1 PKT B; § 5 UST. 2 PKT C; § 7 UST. 1 PKT „E”, „F”, „H”, „R”; § 11 UST. 4; § 15; § 17 UST. 2 I 3; § 18 UST. 1PKT „D -F”, UST. 2I3; § 19 UST. 1PKT „C -E”; § 20, § 29, § 30; ZMIENIONO: § 7 UST. 1 PKT „D”; § 7 UST. 1 PKT „G”; § 7 UST. 3; § 11 UST. 3; § 13 UST. 3; § 17 UST. 1; § 17 UST. 4; § 18 UST. 1 PKT „A -C”; § 18 UST. 4; § 19 UST. 1; § 19 UST. 1 PKT „A -B”; § 19 UST. 2; § 21 UST. 1; § 34 UST. 1, § 37 UST. 3; § 50 UST. 1; § 60 UST. 2 I 3; § 61 PKT „P”; § 63 UST. 1, 2, 3; § 62 UST. 1; DOPDANO: § 17 A, § 42 A, § 44 PKT „E”, § 63 UST. 4 I 5, § 68 UST. 3 I 4; § 71 A2008-04-30 do dziś
527.05.2010 R., ZMIENIONO § § 7 UST. 1, 18 UST. 1, 19 UST. 1, 21 UST. 1, 43 UST. 5, 80, 82 I 84 STATUTU, DODANO UST. 6 W § 432010-06-22 do dziś
628.06.2018R., ZMIENIONO: § 5, § 6, NAZWĘ TYTUŁU NR 5 NA: WKŁADY MIESZKANIOWE I BUDOWLANE, § 16 UST. 4, § 17, § 17A, § 24, § 27 UST. 1, § 31 UST. 1, § 32 UST. 1, § 32 UST. 2, § 42A UST. 1B, § 44, § 45 UST. 1, § 51, § 52 UST. 4, § 53, § 60 UST. 2; USUNIĘTO: W § 8 PKT C, W § 8 PKT H, § 10, § 46, § 47, § 48, W § 70 W UST. 1 PKT M.2018-11-16 do dziś
715.06.2023 R.-UCHYLONO POPRZEDNI STATUT I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2023-08-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU).2003-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWICKI2023-08-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2023-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-08-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-08-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-18 do dziś
21. NazwiskoWILCZYŃSKA2003-01-15 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2003-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOKURNO2023-07-14 do dziś
2. ImionaJOANNA EWA2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRARAT2023-07-14 do dziś
2. ImionaMONIKA ELŻBIETA2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPELAŃSKA PRĘGOWSKA2023-07-14 do dziś
2. ImionaJULIA ELŻBIETA2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZEWSKI2023-07-14 do dziś
2. ImionaJAKUB JANUSZ2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEIMEL2023-07-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-08-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-08-25 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-08-25 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-08-25 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 10.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 23.05.2002 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA BILANSU ZA ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SM MP UMK W TORUNIU ZA OKRES OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2003-01-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 11.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 12.06.2003 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FIN. ZA 2002 R.2003-08-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 05.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-10-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
5data złożenia 12.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-24 do dziś
6data złożenia 25.05.2007 okres ZA ROK 20062007-07-05 do dziś
7data złożenia 25.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
8data złożenia 29.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-21 do dziś
9data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
10data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
11data złożenia 27.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
12data złożenia 20.09.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-03 do dziś
13data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
14data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
15data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
16data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
17data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
19data złożenia 10.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-10 do dziś
20data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-11 do dziś
21data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
22data złożenia 27.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-24 do dziś
2ZA ROK 20062007-07-05 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-22 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SM MP UMK W TORUNIU ZA OKRES 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-10-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-24 do dziś
5ZA ROK 20062007-07-05 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-21 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-03 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-08 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-30 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów