„FIRMA HANDLOWA KACZMARCZYK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000144554
Numer REGON: 290768839
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/510429/23/164]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP2907688392002-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA HANDLOWA KACZMARCZYK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 24592002-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2002-12-20 do dziś
2. Adresulica PIWOWARSKA nr domu 25 kod pocztowy 25-561 poczta KIELCE kraj POLSKA 2002-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.07.1996 ROK, NOTARIUSZ PAWEŁ KACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SASKA NR 47, REPERTORIUM A 2593/96; 27.11.2002 ROK, NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA NR 29, REP. A 4841/2002 -ZMIANA: PAR. 2, PAR. 4, PAR. 9, PAR. 13, PAR. 16.2002-12-20 do dziś
212.10.2004 ROK, REP. A 6314/2004 -NOTARIUSZ JACEK FRELICH, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 4A/10: ZMIANA § 4 I § 5 UMOWY.2005-01-18 do dziś
318.10.2011 R. -REP. A 2763/2011, NOTARIUSZ ANNA BŁESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. WARSZAWSKA 28/12 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO: § 4.2011-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARCZYK2002-12-20 do dziś
2. ImionaMARCIN DOMINIK2002-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ2005-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARCZYK2002-12-20 do dziś
2. ImionaMATEUSZ RADOSŁAW2002-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ2005-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARCZYK2005-01-18 do dziś
2. ImionaKAROL JAN2005-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ2005-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego220000,00 PLN2005-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARCZYK2002-12-20 do dziś
2. ImionaALEKSANDER EDWARD2002-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKACZMARCZYK2004-08-31 do dziś
2. ImionaMARCIN DOMINIK2004-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-31 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2004-08-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2011-10-27 do dziś
216 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-10-27 do dziś
320 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-10-27 do dziś
422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2011-10-27 do dziś
523 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2011-10-27 do dziś
624 PRODUKCJA METALI2011-10-27 do dziś
725 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2011-10-27 do dziś
831 PRODUKCJA MEBLI2011-10-27 do dziś
936 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2011-10-27 do dziś
1041 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-10-27 do dziś
1142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-10-27 do dziś
1243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-10-27 do dziś
1345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-10-27 do dziś
1446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-10-27 do dziś
1547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-10-27 do dziś
1649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-10-27 do dziś
1752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-10-27 do dziś
1855 ZAKWATEROWANIE2011-10-27 do dziś
1956 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2011-10-27 do dziś
2068 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-10-27 do dziś
2174 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-10-27 do dziś
2279 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2011-10-27 do dziś
2381 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2011-10-27 do dziś
2482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-10-27 do dziś
2596 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2011-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-11-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R. data złożenia 30.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2005-10-19 do dziś
3data złożenia 22.09.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-11-07 do dziś
4data złożenia 26.09.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-11-09 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-10-24 do dziś
6data złożenia 14.07.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-15 do dziś
8data złożenia 06.06.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
9data złożenia 26.06.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
10data złożenia 10.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-02 do dziś
11data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
12data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
13data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
14data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
15data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
16data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-08 do dziś
17data złożenia 27.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
18data złożenia 30.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
19data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
20data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-11-07 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-11-09 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-10-24 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
5OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-15 do dziś
6OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
7OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
8OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2005-10-19 do dziś
2OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-11-07 do dziś
3OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-11-09 do dziś
4OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-10-24 do dziś
5OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
6OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-15 do dziś
7OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
8OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
9OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-02 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-08 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów