„ASTRALIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000144533
Numer REGON: 634405269
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-08-20
Sygnatura akt[RDF/233911/20/897]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRALIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina LIBIĄŻ miejscowość LIBIĄŻ2007-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość LIBIĄŻ ulica ROUVROY nr domu 1 kod pocztowy 32-590 poczta LIBIĄŻ kraj POLSKA 2007-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MACIEJEM CELICHOWSKIM DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2002 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ UL. SZKOLNA 5/16, POZNAŃ REP. A. NR 7742/20022003-01-08 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 17.05.2007 R. REP. A NR 8006/2007. PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ CELICHOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU UL. SZKOLNA 5/16. -ZMIENIONO § 1, WPROWADZONO TYTUŁ PRZED § 2 -ZMIENIONO OZNACZENIE § § 17, 18 I 19 AKTU NOTARIALNEGO ZAWIERAJĄCEGO AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI NADAJĄC IM ODPOWIEDNIO OZNACZENIE § § 23, 24 I 25. -UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § § 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 I 16 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I WPROWADZONO W ICH MIEJSCE, Z ZASTRZEŻENIEM ZAMIANY OZNACZENIA NUMERACJI PARAGRAFU -NOWE § § 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2007-06-18 do dziś
3DNIA 23.11.2009 ROKU, REP. A NR 21582/2009 NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI-KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU. ZMIENIA SIĘ AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PARAGRAFU 3 I NADAJE MU NOWĄ TREŚĆ.2009-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6322395072003-01-08 do dziś
4. Numer KRS0000052836 2003-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 39.000,00 ZŁ2007-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-06-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIĘK2007-06-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały468 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 234.000,00 ZŁ2007-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-06-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIĘK2007-06-18 do dziś
2. ImionaBOŻENA ELŻBIETA2007-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały234 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 117.000,00 ZŁ2007-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-06-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego390000,00 ZŁ2007-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY2007-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIĘK2007-06-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-06-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoĆWIĘK2007-06-18 do dziś
2. ImionaBOŻENA ELŻBIETA2007-06-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-06-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryJEDNOOSOBOWA, SAMOISTNA2007-06-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2009-12-28 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-12-28 do dziś
392 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2009-12-28 do dziś
453 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-12-28 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2020-02-28 do dziś
277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-02-28 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-02-28 do dziś
447 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-02-28 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 03.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-11 do dziś
4data złożenia 26.06.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
5data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
6data złożenia 18.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-29 do dziś
7data złożenia 04.06.2009 okres 2008 R.2009-06-22 do dziś
8data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
9data złożenia 13.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
10data złożenia 08.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
11data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
12data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
13data złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
14data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
15data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
16data złożenia 26.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-14 do dziś
17data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12008 R.2009-06-22 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
301.01.2010 -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
401.01.2011 -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
501.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
201.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-29 do dziś
42008 R.2009-06-22 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-10 do dziś
3OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
401.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-29 do dziś
62008 R.2009-06-22 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
801.01.2010 -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
901.01.2011 -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-14 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów