SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BŁĘKITNA FALA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000144495
Numer REGON: 192912261
Numer NIP: 5842493170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-05-25
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/9760/22/280]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP1929122612005-10-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BŁĘKITNA FALA”2003-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2003-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica MARYNARKI POLSKIEJ nr domu 71 kod pocztowy 80-577 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2012-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115 LIPCA 2002 R.2003-01-21 do dziś
2W DNIU 14 GRUDNIA 2007 R. ZMIENIONO § 6 PKT F, § 6 PKT G, § 6 PKT I, § 8, § 43, § 45, § 74 I § 75 STATUTU, ORAZ § 6 PUNKT H, § 13 UST. 2, § 22 UST. 8, § 23, § 24, § 25, § 29, § 33 UST. 2, § 48 UST. 5, § 48 UST. 6, § 48 UST. 7 STATUTU, DODANO § 48 UST. 8, 9, 10, ZMIENIONO § 49 UST. 3, UCHYLONO W ROZDZIALE VII TYTUŁ -PUNKT B, ZMIENIONO § 53, UCHYLONO § 54, § 55, § 56 STATUTU, ZMIENIONO § 59 STATUTU, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-03-12 do dziś
331 MARCA 2012 ROKU; -ZMIENIONO: § 3 UST. 1, § 3 UST. 3, § 4 UST. 2, § 5 UST. 1-3, § 6 LIT. H, § 7 UST. 2, § 7 UST. 4, § 9 UST. 1-5, TYTUŁ ROZDZ. IV STATUTU, PODTYTUŁ B ROZDZ. IV, § 12, § 14 UST. 6, § 17, § 20 UST. 1, § 20 UST. 5-6, § 21 UST. 1, § 22 UST. 1, § 22 UST. 5, § 22 UST. 11, § 33 UST. 2, § 39, § 40 UST. 1 LIT. F, § 47 ZDANIE PIERWSZE, § 47 UST. 7, § 51 UST. 3, § 59, § 64 UST. 1 LIT. M, § 65 UST. 1, § 76; DODANO LITERY I -K W § 3 UST. 2, LIT. L W § 6 STATUTU, LIT. D -E W § 11 UST. 1; -DODANO PODTYTUŁ E ROZDZIAŁU IV WRAZ Z § 28.1 -28.122012-05-23 do dziś
425.05.2013 R. ZMIENIONO: § 4 UST. 1, § 4 UST. 3, § 5 UST. 3 LIT. A), § 28.3 UST. 1, § 28.11, § 28.12 UST. 8, § 64 UST. 1 PKT M, UCHYLONO: § 4 UST. 4, § 74 UST. 2, § 74 UST. 4. DODANO: PO § 28.11, PODTYTUŁ F ROZDZIAŁU IV STATUTU, § 47 PKT 13.2013-08-30 do dziś
523.04.2016 R. ZMIENIONO:§ 3 UST.6,§ 30 UST.2,§ 33,§ 36 UST.1,§ 39 UST.2 LIT.D),§ 40 UST.2 LIT.B), § 40 UST.2 LIT.D),§ 46 UST.2,§ 64 UST.1 LIT.K),§ 68 UST.1,§ 69 UST.2 LIT.H),§ 70 UST.1, § 72 UST.2 LIT.B),TIRET PIERWSZY;§ 73,§ 74. DODANO:§ 29 UST.4,§ 62 UST.3. UCHYLONO:§ 36 UST.2,§ 40 UST.2 LIT.F),§ 42 UST.2,§ 57.2016-07-25 do dziś
621.04.2018 R. ZMIENIONO: § 4, § 5, § 6 LIT. C), § 7 PKT 8; § 11; § 28.2; §28.3.; § 28.4.; § 28.5.; § 28.7 UST. 1; § 28.7 UST. 2; § 28.9.; § 28.10. UST. 1; § 37; § 38 UST. 1; § 38 UST. 3; § 69 UST. 2 LIT. A); § 72 UST. 1; DODANO: § 48 UST. 6A UCHYLONO: § 3 UST. 2 LIT. A); § 3 UST. 2 LIT. B); § 7 PKT 1; § 7 PKT 7; § 8 UST. 1; § 8 UST. 5; § 8 UST. 6; ROZDZIAŁ III, PODROZDZIAŁ C. § 10 UST. 1 LIT. A); § 10 UST. 1 LIT. B); § 10 UST. 1 LIT. C); § 10 UST. 2; ROZDZIAŁ IV PODROZDZIAŁ B. ROZDZIAŁ IV PODROZDZIAŁ C. § 28.6; § 28.7 UST. 5; §39, §40; §41; §42; §43;§762018-06-22 do dziś
712.09.2020R. DODANO W § 3 USTĘP 1 [1], ZMIENIONO § 3 USTĘP 2.2020-10-16 do dziś
809.04.2022R. UCHYLONO § 27, § 28 ORAZ § 32, ZMIENIONO § 30 USTĘP 22022-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA.2003-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUCZYŃSKI2012-05-23 do dziś
2. ImionaROMUALD ZBIGNIEW2012-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-05-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-23 do dziś
21. NazwiskoDOROSZ2005-10-06 do dziś
2. ImionaJACEK2005-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?VICE -PREZES2005-10-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-06 do dziś
31. NazwiskoKOWALCZYK2003-01-21 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2003-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-21 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymVICE-PREZES ZARZĄDU2003-01-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAFRA2020-10-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZUBOWSKI2020-10-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ PRZEMYSŁAW2020-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRĘDKIEWICZ2020-10-16 do dziś
2. ImionaBARTOSZ KAROL2020-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLASOŃ2017-05-16 do dziś
2. ImionaSYLWIA MONIKA2017-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z JEDNYM CŻŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2017-05-16 do dziś
21. NazwiskoSAWICKI2021-06-11 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW RYSZARD2021-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2021-06-11 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-01-19 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-19 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-01-19 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-19 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-01-19 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-01-19 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-01-19 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-19 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-01-19 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.03.2006 okres ZA 2003 ROK2006-04-20 do dziś
2data złożenia 21.03.2006 okres ZA 2004 ROK2006-04-20 do dziś
3data złożenia 25.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-11-03 do dziś
4data złożenia 20.07.2007 okres ZA ROK 20062007-08-06 do dziś
5data złożenia 11.07.2008 okres ZA ROK 20072008-09-24 do dziś
6data złożenia 14.07.2009 okres 2008 R.2009-07-21 do dziś
7data złożenia 17.08.2010 okres 2009 ROK2010-09-21 do dziś
8data złożenia 20.07.2011 okres 20102011-08-12 do dziś
9data złożenia 27.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
10data złożenia 07.05.2013 okres 2012 R.2013-05-21 do dziś
11data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
12data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
13data złożenia 19.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
14data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
15data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
16data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
17data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
18data złożenia 08.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-08 do dziś
19data złożenia 24.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2003 ROK2006-04-20 do dziś
2ZA 2004 ROK2006-04-20 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-11-03 do dziś
4ZA ROK 20062007-08-06 do dziś
52008 R.2009-07-21 do dziś
62009 ROK2010-09-21 do dziś
720102011-08-12 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
92012 R.2013-05-21 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
142007 ROK2009-02-05 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-11-03 do dziś
2ZA ROK 20062007-08-06 do dziś
32008 R.2009-07-21 do dziś
42009 ROK2010-09-21 do dziś
520102011-08-12 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
72012 R.2013-05-21 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
122007 ROK2009-02-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów