FIRMA HANDLOWA MARPOL SPÓŁKA JAWNA VIOLETTA, JERZY STAŃKO

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000144408
Numer REGON: 351369058
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-04-27
Sygnatura akt[RDF/378188/22/304]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA MARPOL SPÓŁKA JAWNA VIOLETTA, JERZY STAŃKO2003-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica BISKUPIŃSKA nr domu 22 kod pocztowy 30-732 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2010-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.12.1997 R. -ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 09.12.2002 R. -UCHWAŁA PRZEKSZTAŁCENIOWA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ 09.12.2002 R. -ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2003-01-03 do dziś
2ANEKS DO UMOWY NR 2 Z DNIA 27.08.2010, ZMIANA § 52010-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2003-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA MARPOL SPÓŁKA CYWILNA JERZY STAŃKO, VIOLETTA STAŃKO2003-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-01-03 do dziś
3. Numer w rejestrze22543/972003-01-03 do dziś
5. Numer REGON3513690582003-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃKO2003-01-03 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃKO2003-01-03 do dziś
2. ImionaVIOLETTA MARIA2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK2003-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃKO2003-01-03 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃKO2003-01-03 do dziś
2. ImionaVIOLETTA MARIA2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE PRZEWOZU ŁADUNKÓW2010-09-29 do dziś
273 11 Z USŁUGI REKLAMOWE MARKETINGOWE BUDOWLANE2010-09-29 do dziś
347 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-09-29 do dziś
423 32 Z PRODUKCJA2010-09-29 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI2010-09-29 do dziś
647 53 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH I SPOŻYWCZYCH2010-09-29 do dziś
746 73 Z EXPORT IMPORT W/W TOWARÓW2010-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-27 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów