FIRMA HANDLOWA „GÓRKÓW” SPÓŁKA JAWNA GÓRKA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000144204
Numer REGON: 351094584
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-03-03
Sygnatura akt[RDF/470667/23/580]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „GÓRKÓW” SPÓŁKA JAWNA GÓRKA2022-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina MYŚLENICE miejscowość TRZEMEŚNIA2022-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość TRZEMEŚNIA nr domu 261 nr lokalu A kod pocztowy 32-425 poczta TRZEMEŚNIA kraj POLSKA 2022-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 21.V.1996 R. 2. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 2.XII.2002 R.2002-12-20 do dziś
21/.UCHWAŁA NR 1/2004 Z DNIA 23.01.2004 R-DOTYCZY § 2, 7, 10, 12 UMOWY 2/.UCHWAŁA NR 2/2004 Z DNIA 30.01.2004-DOTYCZY § 7, 10 UMOWY2004-02-09 do dziś
325 LUTEGO 2011 R. ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2011-03-16 do dziś
429.01.2021 R. - ZMIANA § 6 ORAZ § 162021-03-05 do dziś
522.11.2021 R. - ZMIANA § 7 ORAZ § 112022-01-13 do dziś
630.12.2021 R., ZMIANA § 2, § 7 ORAZ § 102022-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-12-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleFIRMA HANDLOWA „GÓRKÓW” SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ GÓRKA -ANNA GÓRKA PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 2.XII.2002. DOTYCHCZASOWI WSPÓLNIKCY TO: 1. ANDRZEJ GÓRKA ZAREJESTROWANY JAKO FIRMA HANDLOWA „GÓRKÓW” POD NR 6682/01 W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2. ANNA GÓRKA ZAREJESTROWANA JAKO FIRMA HANDLOWA „GÓRKÓW” POD NR 6690/01 W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „GÓRKÓW” SPÓŁKA CYWILNA2002-12-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-12-20 do dziś
3. Numer w rejestrze6682/01, 6690/012002-12-20 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA I GMINY MYŚLENICE WYDZ. SPOŁ.GOSP.2002-12-20 do dziś
5. Numer REGON3510945842002-12-20 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRKA2022-06-27 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2022-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRKA2022-06-27 do dziś
2. ImionaWIESŁAW JANUSZ2022-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-06-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA KAŻDY WSPÓLNIK -DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASOĄDOWYCH.2002-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRKA2022-06-27 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2022-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRKA2022-06-27 do dziś
2. ImionaWIESŁAW JANUSZ2022-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-03-16 do dziś
249 41 Z TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2011-03-16 do dziś
346 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2020-11-09 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-11-09 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-09 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-02 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów