„FIRMA HALLER” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000143859
Numer REGON: 272210241
Numer NIP: 6341002055
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-10-05
Sygnatura akt[RDF/435788/22/530]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP2722102412002-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA HALLER” SPÓŁKA AKCYJNA2002-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 110262002-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-12-31 do dziś
2. Adresulica OBROKI nr domu 133 kod pocztowy 40-833 poczta KATOWICE 2002-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA 23 CZERWCA 1994 R., REP „A” NR 2135/94, NOTARIUSZ MARIOLA PALION, KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH, UL. KRAKOWSKA 4 ZMIANY NIEZAREJESTROWANE: AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 MARCA 2002 R., REP. „A” NR 2487/2002, NOTARIUSZ WOJCIECH MICHALEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. DĄBRÓWKI 15/1 ZMIENIONO PAR. PAR. 1.1, 1.5, 2.2, TYTUŁ ROZDZIAŁU II, 3.1, 3.3, PKT 1), 2), 3), I 4)3.5, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, TUTUŁ ROZDZIAŁU V 10, 11.1, 11.3, 12.1, 12.2, 13.1 PKT 4), 7)I 9), 16.2, 18.1, 18.2, 19.1, 20.1, 20.2, 20.3, 21.3, 21.4, 22.2, 26, SKREŚLONO PAR. PAR.: 5, 19.2; DODANO PAR. PAR.: 13.1 PKT 17) I 18) ORAZ 18.3.2002-12-31 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.08.2003 R., REPERTORIUM A NR 10577/2003, NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 15 DODANO W PAR. 2 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI PUNKTY 167-1792004-01-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 CZERWCA 2004 R., REP. A NR 5312/2004, NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4 (Z-CA NOTARIUSZA BEATA MIZIA, ASESOR NOTARIALNY), ZMIANA PAR. 2 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI, ZMIANA PAR. 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI, W PAR. 3 STATUTU SPÓŁKI DODANO: UST. 2 A I UST. 3 A.2004-09-24 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.03.2005 R. REP. A NR 1746/2005 NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4 -W PAR. 2 PKT 2 STATUTU SPÓŁKI DODANO KOLEJNE PUNKTY 246-2592005-06-09 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.05.2006 R., REP. „A” 3602/2006, NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4, ZMIANA PAR. 2 PKT 2 STATUTU POPRZEZ NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA -W PAR. 2 STATUTU SKREŚLONO PKT II2006-08-31 do dziś
610.12.2009 R., REP. A NR 12997/2009, NOTARIUSZ AGATA JUCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ NR 11/1, ZMIANA POSTANOWIEŃ STATUTU: § 16 UST. 1, § 20 UST. 12010-03-11 do dziś
717.05.2012 R., REP. A NR 2341/2012, NOTARIUSZ AGATA JUCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 11/1 ZMIANA PAR. 21 PKT 1 ZD. DRUGIE STATUTU SPÓŁKI2012-06-06 do dziś
808.08.2013 R., REPERTORIUM „A” NUMER 3863/2013, NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE UL. WOLNOŚCI 16/4 -ZMIENIONO PAR.2 UST.2A STATUTU SPÓŁKI2013-10-02 do dziś
919.12.2013 R., REP. „A” NR 5934/2013, NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE -ZMIENIONO PAR. 3 STATUTU SPÓŁKI2014-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-31 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2002-12-31 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2002-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2014-04-15 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji50002014-04-15 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 PLN2004-09-24 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego500000,00 ZŁ2014-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2002-12-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5002014-04-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane500 - AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU (5 GŁOSÓW NA JEDNĄ AKCJĘ), CO DO PIERWSZEŃSTWA POKRYCIA Z MAJĄTKU SPÓŁKI POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU WIERZYCIELI W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI ORAZ CO DO WYSOKOŚCI DYWIDENDY (PIERWSZEŃSTWO W WYPŁACIE DYWIDENDY, KTÓRA PRZEWYŻSZA O 10 % DYWIDENDĘ WYPŁACANĄ NA AKCJE NA OKAZICIELA)2014-04-15 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2004-09-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii45002014-04-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2004-09-24 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZGODNIE Z PAR. 21 UST. 1 STATUTU spółkI ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE ORAZ POZA SĄDEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-12-31 do dziś
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY I CZŁONEK ZARZĄDU -DYREKTOR DS. FINANSOWYCH SAMODZIELNIE, -POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU DYREKTOREM GENERALNYM2012-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALLER DE HALLENBURG2020-11-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2013-10-02 do dziś
2. ImionaANNA ANTONINA2013-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUSZCZKIEWICZ2010-03-11 do dziś
2. ImionaSYLWIA SABINA2010-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU -DYREKTOR DS.FINANSOWYCH2012-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALLER DE HALLENBURG2002-12-31 do dziś
2. ImionaCEZARY MICHAŁ2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-31 do dziś
PREZES ZARZĄDU -DYREKTOR GENERALNY2005-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2002-12-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WACŁAW2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU -ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO2005-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-31 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALLER DE HALLENBURG2002-12-31 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARIA2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-31 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-31 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2002-12-31 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA RÓŻA2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-31 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHALLER DE HALLENBURG2020-11-26 do dziś
2. ImionaCEZARY ADAM2020-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-26 do dziś
21. NazwiskoHALLER DE HALLENBURG2014-04-15 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2014-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-15 do dziś
31. NazwiskoCHODKIEWICZ2014-04-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2014-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-15 do dziś
41. NazwiskoHALLER DE HALLENBURG ILLG2016-08-10 do dziś
2. ImionaMARIA BARBARA2008-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-08-31 do dziś
238 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-10-02 do dziś
338 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2013-10-02 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-10-02 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-10-02 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-10-02 do dziś
746 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-10-02 do dziś
849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-10-02 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-02 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-10-02 do dziś
1139 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2016-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 12.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001-31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-12-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 16.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-12-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
5data złożenia 10.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-31 do dziś
6data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-06-04 do dziś
7data złożenia 26.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-03 do dziś
8data złożenia 16.02.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-03-11 do dziś
9data złożenia 24.02.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-03-24 do dziś
10data złożenia 14.12.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-01-09 do dziś
11data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
12data złożenia okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
13data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
14data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
15data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
16data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
17data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
19data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
20data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
21data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-08-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-06-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-03-11 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-03-24 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102012-01-09 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-12-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-08-31 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062008-06-04 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-10-03 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082010-03-11 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092011-03-24 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102012-01-09 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-12-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-24 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-08-31 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062008-06-04 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-10-03 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082010-03-11 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092011-03-24 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102012-01-09 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów